Page 38 - june53

Basic HTML Version

๓๖
วั
นหยุ
ดทางศานาไปในทางที่
มิ
ชอบ ถึ
งเวลาแล้
วหรื
อยั
งที่
ชาวพุ
ทธทุ
กคนต้
อง
ช่
วยกั
นหาคำ
�ตอบเพื่
อหาแนวทางปฏิ
บั
ติ
ที่
ดี
เพื่
อแก้
ไข และพั
ฒนาพุ
ทธศาสนาให้
เป็
นความภาคภู
มิ
ใจของบุ
ตรหลานและมี
ความสำ
�คั
ญเคี
ยงคู่
กั
บชาติ
ไทยตลอดไป
เมื่
อพู
ดถึ
งวั
นสำ
�คั
ญทางพุ
ทธศาสนา พบว่
ายั
งมี
วั
นสำ
�คั
ญอี
กวั
นหนึ่
งที่
มี
การพู
ถึ
งน้
อยมาก ทั้
งๆที่
วั
นดั
งกล่
าวมี
ความสำ
�คั
ญไม่
น้
อยกว่
าวั
นอื่
นเลย วั
นนี้
มี
ปรากฎ
อยู่
ในปริ
นิ
พพานสู
ตร เป็
นวั
นถวายพระเพลิ
งของพระพุ
ทธเจ้
าที่
เมื
องกุ
สิ
นารา
เมื่
อ ๒๕๕๓ ปี
ล่
วงมาแล้
ว ซึ่
งในพุ
ทธศาสนาเรี
ยกวั
นนี้
ว่
“อั
ฐมี
บู
ชา”
ซึ่
งหมายถึ
การบู
ชาพระพุ
ทธเจ้
าในวั
นแรม ๘ ค่ำ
�เดื
อน ๖ เพราะเป็
นวั
นถวายพระเพลิ
พระบรมศพขององค์
พระศาสดาแห่
งพุ
ทธศาสนานั่
นเอง ที่
เมื
องทุ่
งยั้
ง อำ
�เภอ
ลั
บแล จั
งหวั
ดอุ
ตรดิ
ตถ์
ปั
จจุ
บั
นอยู่
ในเขตเทศบาลตำ
�บลทุ่
งยั้
ง ซึ่
งอยู่
ห่
างจาก
ตั
วเมื
องอุ
ตรดิ
ตถ์
เพี
ยง ๕ กิ
โลเมตร ตามเส้
นทางอุ
ตรดิ
ตถ์
-ศรี
สั
ชนาลั
ย ถนน
เส้
นนี้
ผ่
านกลางเมื
องทุ่
งยั้
งพอดี
จะมองเห็
นวิ
หารเก่
าแก่
สมั
ยกรุ
งศรี
อยุ
ธยา ลาย
แกะสลั
กหน้
าบรรณสวยงาม โดดเด่
นรั
บแสงพระอาทิ
ตย์
ยามเช้
ามาแต่
ไกล ด้
านหลั
มี
พระบรมธาตุ
ทรงลั
งกาอั
นศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ซึ่
งมี
ประวั
ติ
ความเป็
นมาที่
เชื่
อว่
าเป็
นที่
บรรจุ
พระบรมสารี
ริ
กธาตุ
ขององค์
สมเด็
จพระสั
มมาสั
มพุ
ทธเจ้
า วั
ดแห่
งนี้
จึ
งชื่
ว่
าวั
ดพระบรมธาตุ
(ทุ่
งยั้
ง) และห่
างออกจากวั
ดพระบรมธาตุ
(ทุ่
งยั้
ง) ออกไป
อี
กประมาณ ๑ กิ
โลเมตรก็
ถึ
งวั
ดพระแท่
นศิ
ลาอาสน์
ซึ่
งมี
ประวั
ติ
ความเป็
นมาที่
น่
าสนใจยิ่
งและมี
การจั
ดงานวั
นมาฆบู
ชาที่
ยิ่
งใหญ่
ที่
สุ
ดในภาคเหนื
อติ
ดต่
อกั
นมา
เป็
นเวลายาวนานเกื
อบ ๓๐๐ ปี
แล้
ว เช่
นเดี
ยวกั
นายศุ
ภชั
ย เหลื
องแสงทอง
รองผู้
ว่
าราชการจั
งหวั
ดอุ
ตรดิ
ตถ์
กล่
าวว่
าได้
กราบนมั
สการถามเจ้
าอาวาส
พระอธิ
การวรกู
ลธั
มมทิ
นโน ถึ
งประวั
ติ
ความเป็
นมาก็
ได้
รั
บการเปิ
ดเผยว่
า ทาง
วั
ดได้
มี
การจั
ดงานอั
ฐมี
บู
ชาต่
อเนื่
องกั
นมาเป็
นเวลานานแล้
วตั้
งแต่
หลวงพ่
แน่
นเป็
นเจ้
าอาวาสเมื่
อหลวงพ่
อแน่
นมรณะภาพก็
ไม่
ได้
มี
การจั
ดงานนี้
อี
กเลย
ต่
อมาพระครู
กอญาณวโร อดี
ตเจ้
าอาวาสอี
กองค์
ก็
ได้
มี
การรื้
อฟื้
นการจั
ดงานนี้
ขึ้
มาใหม่
และพระครู
สุ
ธรรมโชติ
ตามลำ
�ดั
บ จนถึ
งเจ้
าอาวาสองค์
ปั
จจุ
บั
นนั
บเวลา
รวมแล้
วปี
นี้
เป็
นปี
ที่
๕๐ งานอั
ฐมี
บู
ชาเดิ
มเรี
ยกว่
“ประเพณี
เผาพระพุ
ทธเจ้
า”
วั
ตถุ
ประสงค์
สำ
�คั
ญในการจั
ดงานคื
อต้
องการแสดงออกและรำ
�ลึ
กถึ
องค์
พระศาสดา ต่
อเนื่
องจาการทำ
�บุ
ญครั้
งใหญ่
ในวั
นวิ
สาขบู
ชาคื
อวั
นขึ้
น ๑๕ ค่ำ
เดื
อน ๖ ทุ
กปี
จะมี
ชาวบ้
านร่
วมกั
นจั
ดสร้
างองค์
พระพุ
ทธเจ้
าจำ
�ลองซึ่
งสานด้
วย
ไม้
ไผ่
ในลั
กษณะปริ
นิ
พพานห่
มด้
วยจี
วร มี
การจั
ดขบวนแห่
พระบรมศพจำ
�ลอง
ดั
งกล่
าวไปตามหมู
บ้
านต่
างๆ ของเมื
องทุ
งยั
งเพื่
อประกาศให้
ทราบว่
ามี
การจั
ดงาน
เผาพระพุ
ทธเจ้
าอี
กครั้
งแล้
ว และชาวบ้
านก็
จะแบ่
งหน้
าที่
กั
นมารั
บผิ
ดชอบใน
การถวายภั
ตตาหาร น้ำ
�ปานะตลอด ๘ คื
น ๘ วั
น จนถึ
งวั
นแรม ๘ ค่ำ
�เดื
อน ๖
งานเผาพระพุ
ทธเจ้
าในสมั
ยนั้
นจั
ดกั
นง่
ายๆ ตามภู
มิ
ปั
ญญาของชาวบ้
านโดยแท้
มี
เฉพาะชาวทุ่
งยั้
งเท่
านั้
นที่
ร่
วมงานกั
นางสายรุ้
ง ธาดาจั
นทร์
วั
ฒนธรรม
จั
งหวั
ดอุ
ตรดิ
ตถ์
กล่
าวว่
าภายหลั
งที่
ได้
มี
การฟื้
นฟู
การจั
ดงานเผาพระพุ
ทธเจ้
จนกระทั่
งมี
การเรี
ยกชื่
อตามวั
นสำ
�คั
ญคื
อ “งานอั
ฐมี
บู
ชา” ตามปริ
นิ
พพานสู
ตร
ก็
ได้
มี
การพั
ฒนาตามลำ
�ดั
บ มิ
ใช่
เพี
ยงจั
ดกั
นเฉพาะในหมู่
ชาวตำ
�บลทุ่
งยั้
งอี
กต่
อไป
หน่
วยงานต่
างๆ เช่
นอำ
�เภอลั
บแล เทศบาลตำ
�บลทุ่
งยั้
ง องค์
การบริ
หารส่
วนตำ
�บล
ทุ่
งยั้
ง สภาวั
ฒนธรรมอำ
�เภอลั
บแล สำ
�นั
กงานวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ด องค์
การ
บริ
หารส่
วนจั
งหวั
ดอุ
ตรดิ
ตถ์
ตลอดจนองค์
กรต่
างๆ รวมทั้
งการท่
องเที่
ยว
แห่
งประเทศไทย ได้
มี
การจั
ดสรรงบประมาณสนั
บสนุ
น เพื่
อให้
งานที
มี
เพี
ยงแห่
งเดี
ยว
ในประเทศไทย มี
มิ
ติ
ที่
สมบู
รณ์
มากยื่
งขึ้
น โดยเฉพาะในการจั
ดองค์
ประกอบ
การแสดงสมมุ
ติ
แสง เสี
ยง ให้
เป็
นบรรยากาศแห่
งพุ
ทธธรรมเสมื
อนหนึ่
งใน