Page 27 - june53

Basic HTML Version

๒๕
มองเห็
นไรฟั
นและเขี้
ยวดุ
ดั
นทรงอำ
�นาจและลึ
กลั
บ เรี
ยก
หั
วกริ
ชแบบนี้
ว่
า “หั
วนกพั
งกะ” หั
วกริ
ชแบบนกพั
งกะ
หากมี
เคราใต้
คางถึ
งเป็
นกริ
ชตั
วผู้
เรี
ยกว่
า “กริ
ชตะยง”
หั
วกริ
ชที่
ไม่
มี
เคราเป็
นกริ
ชตั
วเมี
ยเรี
ยกว่
า “กริ
ชจอแต็
ง”
ส่
วนฝั
กกริ
ชแบบปั
ตตานี
มี
รู
ปคล้
ายเรื
อ ก้
านฝั
กมี
ลั
กษณะ
ป้
อม-มน ไม่
นิ
ยมสวมปลอกด้
วยเงิ
นหรื
อนำ
�เอาโลหะอื่
นๆ
มาสวมตกแต่
๒.
รู
ปแบบสกุ
ลช่
างสงขลา-นครศรี
ธรรมราช
กริ
ชสกุ
ลช่
างสงขลา-นครศรี
ธรรมราช ในส่
วนของใบกริ
ชหรื
ตากริ
ชเป็
นแบบ “ปาแนซาฆะห์
” เหมื
อนกั
บสกุ
ลช่
างปั
ตตานี
แต่
มี
ลั
กษณะที่
ต่
างกั
นตรงฝั
กกริ
ชที่
ปี
กฝั
กมี
ความโค้
งดู
คล้
าย
เขาควาย ปลายปี
กฝั
กบางเล่
มจะทำ
�ให้
ม้
วนปลายคล้
ายเลข
หนึ่
งแบบเลขไทยหรื
อยอดผั
กกู
ด นิ
ยมรั
ดฝั
กกริ
ชด้
วยปลอก
เงิ
นเป็
นเปลาะ ๆ ส่
วนหั
วกริ
ชเป็
นหั
วนกพั
งกะแบบไม่
มี
เครา
ใต้
คาง แกะลายเป็
นร่
องตื้
น ๆ ผิ
ดกั
บฟั
งกะแบบสกุ
ลช่
าง
ปั
ตตานี
ที่
นิ
ยมแกะร่
องลึ
ก และมี
ลวดลายที่
ละเอี
ยดมากกว่
ในภาคใต้
นอกจากกริ
ชทั้
งสองสกุ
ลช่
างนี้
แล้
ว ยั
งมี
กริ
ชอี
กหลายรู
ปแบบ เช่
น กริ
ชซุ
นดั
ง ของประเทศฟิ
ลิ
ปปิ
นส์
กริ
ชสกุ
ลช่
างบู
กิ
สที่
นิ
ยมใช้
ในชวา เป็
นต้
น นอกจากรู
ปแบบ
ของกริ
ชดั
งกล่
าวข้
างต้
นแล้
ว กระบวนการเกี่
ยวกั
บการตี
กริ
ซึ่
งต้
องใช้
เทคนิ
คโลหะวิ
ทยาในการผสมเหล็
กกั
บโลหะต่
าง ๆ
จนมี
ลวดลายปรากฏที่
เนื้
อกริ
ช ก็
เป็
นเรื่
องที่
น่
าสนใจ ซึ่
งจะได้
นำ
�มาเสนอในโอกาสต่
อไป
บทบาทของกริ
ชในอดี
ตมี
ความสั
มพั
นธ์
และผู
กพั
กั
บวิ
ถี
ชี
วิ
ตของคนใต้
มากมายหลายเรื่
อง การใช้
กริ
ชเป็
วั
ฒนธรรมที่
แสดงให้
เห็
นถึ
งวั
ฒนธรรมของฮิ
นดู
กั
บคนใน
ท้
องถิ่
นและความสั
มพั
นธ์
ทางวั
ฒนธรรมของกลุ่
มคนตลอด
แหลมมลายู
ที่
มี
ร่
วมกั
น ความงามของกริ
ชและวั
ฒนธรรม
การใช้
กริ
ชที่
มี
มายาวนานเป็
นภาพสะท้
อนให้
เห็
นว่
าอาวุ
ใช่
จะมี
ประโยชน์
เพี
ยงแค่
การทำ
�ลายล้
างหรื
อทำ
�ร้
ายผู้
อื่
เท่
านั้
น ทว่
ากริ
ชยั
งเป็
นอาวุ
ธทางปั
ญญาที่
หล่
อหลอมให้
เกิ
วั
ฒนธรรมในสั
งคมภาคใต้
ตอนล่
าง หากผู้
ถื
ออาวุ
ธรู้
จั
กที่
จะ
นำ
�อาวุ
ธมาใช้
ในทางสร้
างสรรค์
และเพื่
อประโยชน์
สุ
ขของ
สั
งคม ความสุ
ขความเจริ
ญก็
จะเกิ
ดขึ้
นกั
บสั
งคมนั้
น ๆ ดั
งเช่
“กริ
ช” ที่
ยั
งคงความงามมี
พลั
งและพลานุ
ภาพ ที่
มี
คุ
ณค่
สร้
างความภาคภู
มิ
ใจให้
กั
บผู้
ครอบครองเป็
นสั
ญลั
กษณ์
ของชุ
มชนมาตั้
งแต่
อดี
ตจนถึ
งปั
จจุ
บั
อ้
างอิ
สุ
ธิ
วงศ์
พงศ์
ไพบู
ลย์
. “ปั
ตตานี
: ศู
นย์
กลางวั
ฒนธรรมภาคใต้
ตอนล่
าง,” ใน
คติ
ชนกั
บคนไทย-ไท.
กรุ
งเทพฯ
: จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย, ๒๕๔๑.
สุ
ธิ
วงศ์
พงศ์
ไพบู
ลย์
และคณะ.
กะเทาะสนิ
มกริ
ช แลวิ
ถี
ชาวใต้
ตอนล่
าง.
กรุ
งเทพฯ : สำ
�นั
กงาน
กองทุ
นสนั
บสนุ
นการวิ
จั
ย, ๒๕๔๓.
สั
มภาษณ์
เจ๊
ะแว เต๊
ะลู
กา ณ บ้
านเลขที่
๗๕ หมู่
ที่
๖ ตำ
�บล
ท่
าเรื
อ อำ
�เภอโคกโพธิ์
จั
งหวั
ดปั
ตตานี
.
สั
มภาษณ์
ตี
พะลี
อะตะบู
บ้
านเลขที่
๕๔/๑ ถนนยะลา-
รื
อเสาะ ตำ
�บลตะโหะลอ อำ
�เภอรามั
น จั
งหวั
ยะลา.
กริ
ชแบบ “ปาแนซาฆะห์
เจ๊
ะแว เต๊
ะลู
กา ช่
างกริ
ชปั
ตตานี
หั
วกริ
ชแบบนกพั
งกะ