Page 19 - june53

Basic HTML Version

๑๗
๑. จะต้
องรั
กษาความเป็
นเอกราชทั้
งหลาย เช่
เอกราชในทางการเมื
อง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิ
จ ฯลฯ
ของประเทศไว้
ให้
มั่
นคง
๒. จะต้
องรั
กษาความปลอดภั
ยในประเทศให้
การ
ประทุ
ษร้
ายต่
อกั
นลดน้
อยลงให้
มาก
๓. จะต้
องบำ
�รุ
งความสุ
ขสมบู
รณ์
ของราษฎร ใน
ทางเศรษฐกิ
จ โดยรั
ฐบาลใหม่
จะหางานให้
ราษฎรทุ
กคน
ทำ
� จะวางโครงการเศรษฐกิ
จแห่
งชาติ
ไม่
ปล่
อยให้
ราษฎร
อดอยาก
๔. จะต้
องให้
ราษฎรมี
สิ
ทธิ
เสมอภาคกั
๕. จะต้
องให้
ราษฎรได้
มี
เสรี
ภาพ มี
ความเป็
นอิ
สระ
เมื่
อเสรี
ภาพนี้
ไม่
ขั
ดต่
อหลั
ก ๔ ประการ ดั
งที่
กล่
าวข้
างต้
๖. จะต้
องให้
การศึ
กษาอย่
างเต็
มที่
แก่
ราษฎร
การเปลี่
ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร
นั้
น สามารถกระทำ
�ได้
สำ
�เร็
จ ด้
วยพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณของ
พระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว ทรงเห็
นแก่
ความ
สงบเรี
ยบร้
อยของบ้
านเมื
องและอาณาประชาราษฎร ไม่
อยากให้
มี
การสู
ญเสี
ยเลื
อดเนื้
อและความเสี
ยหายแก่
บ้
าน
เมื
องเกิ
ดขึ้
น และด้
วยพระองค์
ทรงมี
พระราชประสงค์
ที่
จะ
เปลี่
ยนแปลงการปกครองเป็
นระบอบประชาธิ
ปไตยอยู่
แล้
พระองค์
จึ
งไม่
ทรงขั
ดความปรารถนาของคณะราษฎรที่
ได้
กราบบั
งคมทู
ลเชิ
ญเป็
นพระมหากษั
ตริ
ย์
ภายใต้
รั
ฐธรรมนู
โดยในวั
นที่
๑๐ ธั
นวาคม ๒๔๗๕ ได้
ทรงพระราชทาน
รั
ฐธรรมนู
ญฉบั
บถาวร ณ พระที่
นั่
งอนั
นตสมาคม
นั
บว่
าเป็
นเวลา ๗๘ ปี
ที่
ประเทศไทยมี
กาเปลี่
ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบู
รณาญาสิ
ทธิ
ราชย์
มาเป็
ระบอบประชาธิ
ปไตย อั
นมี
พระมหากษั
ตริ
ย์
เป็
นประมุ
และเพื่
อสำ
�นึ
กในพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณของพระบาทสมเด็
พระปกเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว ที่
ได้
ทรงสละพระราชอำ
�นาจของ
พระองค์
ให้
แก่
ประชาชนชาวไทยได้
มี
สิ
ทธิ
ปกครองตนเอง
เนื่
องในวั
นที่
๒๔ มิ
ถุ
นายน ๒๔๗๕ ซึ่
งเป็
นวั
นเปลี่
ยนแปลง
การปกครองของไทย สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรม
แห่
งชาติ
กระทรวงวั
ฒนธรรม ขอเชิ
ญชวนให้
ประชาชน
ชาวไทยตระหนั
กในหน้
าที
ของตนเองตามระบอบประชาธิ
ปไตย
ด้
วยการรั
กษาสิ
ทธิ
และเสรี
ภาพตามรั
ฐธรรมนู
ญ ตลอดจน
สร้
างความรู้
ความเข้
าใจให้
แก่
อนุ
ชนรุ่
นหลั
งให้
เข้
าใจคำ
�ว่
ประชาธิ
ปไตย
ที่
แท้
จริ
งเป็
นอย่
างไร เพื่
อเสริ
มสร้
างระบอบ
ประชาธิ
ปไตยของประเทศไทยให้
มี
ความมั่
นคงต่
อไป
ข้
อมู
ลอ้
างอิ
งจากหนั
งสื
อบั
นทึ
กเรื่
อง
การเปลี่
ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
โดย พลโท ประยู
ร ภมรมนตรี