Page 17 - june53

Basic HTML Version

๑๕
ของประเทศไทย
พ ร ะ บ า ท
สมเด็
จพระปรเมน
ท ร ม ห า อ า นั
น ท
มหิ
ดล ทรง เป็
พระมหากษั
ตริ
ย์
ที่
เพี
ยบพร้
อมด้
วย
พระราชจริ
ยานุ
วั
ตร
อั
นงดงามและน่
าเคารพยิ่
ง พระองค์
ทรงเสด็
จไปเยี่
ยมเยี
ยน
ประชาชนพลเมื
องของพระองค์
หลายแห่
งทั้
งในกรุ
งเทพฯ
และต่
างจั
งหวั
ด ด้
วยทรงเป็
นกั
นเองกั
บประชาชนที่
มาเข้
าเฝ้
ทำ
�ให้
เหล่
าพสกนิ
กรได้
พากั
นแซ่
ซ้
องสรรเสริ
ญด้
วยความ
จงรั
กภั
กดี
สำ
�หรั
บพระราชกรณี
ยกิ
จที่
สำ
�คั
ญของพระบาทสมเด็
พระปรเมนทรมหาอนั
นทมหิ
ดล ที่
ทรงพั
ฒนาประเทศไทยให้
มี
ความเจริ
ญรุ่
งเรื
อง ได้
แก่
ด้
านการทำ
�นุ
บำ
�รุ
งประเทศ
พระบาทสมเด็
พระเจ้
าอยู่
หั
วอานั
นทมหิ
ดล ทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ
ให้
มี
การเริ่
มงานชลประทานในภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
๘ โครงการด้
วยกั
น ตลอดจนมี
การสร้
างโครงการแม่
แฝก
โครงการนครนายกในภาคกลาง และได้
มี
การตั
ดถนนหนทาง
เพื่
อประโยชน์
ทางคมนาคมเพื่
อการขนส่
งจากพระนครไปยั
จั
งหวั
ดต่
างๆ ทั่
วประเทศ การก่
อสร้
างอาคารถาวรสำ
�หรั
กระทรวงต่
างๆ และหน่
วยงานของรั
ฐจำ
�นวนมาก พร้
อมทั้
การส่
งเสริ
มให้
มี
โรงงานอุ
ตสาหกรรมและส่
งเสริ
มอาชี
พต่
างๆ
ของราษฎร
ด้
านการศึ
กษา
ในรั
ชกาลของพระองค์
ได้
มี
การจั
ตั้
งมหาวิ
ทยาลั
ยวิ
ชาธรรมศาสตร์
และการเมื
องขึ้
น การขยาย
กิ
จการทางการศึ
กษาในจุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ยให้
มี
วิ
ชาชี
ชั้
นสู
งหลายสาขา การจั
ดตั้
งโรงเรี
ยนหู
หนวกคนตาบอด
การเปิ
ดมหาวิ
ทยาลั
ยศิ
ลปากร มหาวิ
ทยาลั
ยเกษตรศาสตร์
การสนั
บสนุ
นโครงการและนโยบายขององค์
การศึ
กษาของ
สหประชาชาติ
ตลอดจนขยายการศึ
กษาชั้
นสามั
ญศึ
กษา
วิ
สามั
ญศึ
กษา และอาชี
พศึ
กษาทั่
วประเทศ
ด้
านการต่
างประเทศ ได้
มี
การเจรจาแก้
ไขสนธิ
สั
ญญา
กั
บนานาชาติ
ให้
มี
เอกราชในทางศาลสมบู
รณ์
ยิ่
งขึ้
นจากเดิ
มที่
ไทยต้
องเสี
ยเปรี
ยบชาติ
อื่
นๆ และได้
มี
การทำ
�สนธิ
สั
ญญาทาง
ไมตรี
การพาณิ
ชย์
และการเดิ
นเรื
อกั
บนานาชาติ
นอกจากนี้
ยั
งได้
มี
การเจรจาปรั
บปรุ
งเส้
นเขตแดนให้
เป็
นที่
ชั
ดแจ้
งกั
ประเทศที่
มี
เขตแดนติ
ดกั
บไทย
ด้
านการรั
กษาความสงบเรี
ยบร้
อยของประเทศ
ได้
มี
การปรั
บปรุ
งกิ
จการตำ
�รวจให้
มี
ความทั
นสมั
ยขึ้
น และ
ส่
งเสริ
มกำ
�ลั
งรบทั้
งทั
พบก ทั
พเรื
อ ทั
พอากาศ โดยจั
ดหาอาวุ
ยุ
ทโธปกรณ์
ที่
ทั
นสมั
ยให้
มี
ความพร้
อมอยู่
เสมอ ตลอดจน
ส่
งเสริ
มโรงเรี
ยนนายทหารให้
มี
สมรรถภาพยิ่
งขึ้
พระบาทสมเด็
จพระปรเมนทรมหาอานั
นทมหิ
ดล
สวรรคตในปี
พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะที่
พระองค์
มี
พระชนมพรรษา
ได้
๑๙ พรรษา สิ
ริ
ครองราชย์
ได้
๑๒ ปี
ทำ
�ให้
สมเด็
จพระอนุ
ชา
ธิ
ราช (พระบาทสมเด็
จพระปรมิ
นทรมหา ภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช
มหาราช รั
ชกาลปั
จจุ
บั
น) เสด็
จเถลิ
งถวั
ลยราชสมบั
ติ
สื
บต่
และพระองค์
ทรงเห็
นว่
าพระบาทสมเด็
จพระปรเมนทรมหา
อานั
นทมหิ
ดล (รั
ชกาลที่
๘) ยั
งมิ
ได้
ประกอบพระราชพิ
ธี
บรม
ราชาภิ
เษก พระองค์
จึ
งเฉลิ
มพระปรมาภิ
ไธย ถวายพระเกี
ยรติ
แด่
พระบรมศพเป็
“พระบาทสมเด็
จพระปรเมนทรมหา
อานั
นทมหิ
ดล อดุ
ลยเดชวิ
มลรามาธิ
บดี
จั
กรี
นฤบดิ
นทร
สยามิ
นทราธิ
ราช พระมหากษั
ตริ
ย์
แห่
งประเทศไทย”
เนื่
องในวั
นอานั
นทมหิ
ดล ๙ มิ
ถุ
นายน ๒๕๕๓ หรื
วั
นคล้
ายวั
นสวรรคตแห่
งพระบาทสมเด็
จพระปรเมนทรมหา
อานั
นทมหิ
ดล (รั
ชกาลที่
๘) ที่
จะเวี
ยนมาถึ
งนี้
ด้
วยสำ
�นึ
กใน
พระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณที่
ทรงประกอบพระราชกรณี
ยกิ
จด้
วย
ความเหนื่
อยยากท่
ามกลางปั
ญหานานั
ปการของประเทศไทย
เนื่
องจากในสมั
ยรั
ชกาลของพระองค์
ประเทศไทยกำ
�ลั
ประสบกั
บปั
ญหาสงครามมหาเอเชี
ยบู
รพา และด้
วย
พระปรี
ชาสามารถของพระองค์
ที่
ทรงนำ
�พาประเทศชาติ
ผ่
านพ้
นวิ
กฤติ
การณ์
ดั
งกล่
าว สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรม
แห่
งชาติ
กระทรวงวั
ฒนธรรม จึ
งขอเชิ
ญชวนพสกนิ
กร
ชาวไทยทุ
กคนร่
วมกิ
จกรรมเพื่
อน้
อมรำ
�ลึ
กถึ
งพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ของพระองค์
ได้
แก่
พิ
ธี
ถวายสั
กการะพระบรมราชานุ
สาวรี
ย์
ณ วั
ดสุ
ทั
ศน์
เทพวรารามราชวรมหาวิ
หาร และพิ
ธี
วางพวง
มาลาถวายราชสั
กการะที่
พระบรมราชานุ
สาวรี
ย์
หน้
าอาคาร
“อานั
นทมหิ
ดล” คณะแพทยศาสตร์
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ให้
สมกั
บที่
พระองค์
ทรงตั้
งพระทั
ยที่
จะปกครองประเทศและ
ประชาชน ด้
วยหลั
กทศพิ
ธราชธรรม เพื่
อนำ
�ความสงบสุ
มาสู่
ประเทศไทยของเรา
+-------------------------------------------+
ข้
อมู
ลอ้
างอิ
งจากหนั
งสื
อ ๕๓ พระมหากษั
ตริ
ย์
ไทย
ธ ทรงครองใจไทยทั้
งชาติ