Page 58 - july53

Basic HTML Version

ผมชอบอ่
านวารสารวั
ฒนธรรมไทย และเรื่
องที่
ผมติ
ดตามอ่
าน
ตลอดก็
คื
อ เรื่
องร้
อยถ้
อยความคิ
ดครั
บ เพราะผมชอบการแต่
งกลอนและ
บทร้
อยกรองที่
ลงในวารสารวั
ฒนธรรมไทยก็
เป็
นบทประพั
นธ์
โดยศิ
ลปิ
แห่
งชาติ
และนั
กประพั
นธ์
ที่
มี
ชื่
อเสี
ยง ทำ
�ให้
ผมได้
ศึ
กษาภาษาที่
แต่
ละท่
าน
ใช้
ในการประพั
นธ์
ทุ
กท่
านใช้
ภาษาได้
งดงามและหลายคำ
�ๆ ที่
ผมไม่
เคย
รู้
จั
ก ก็
ได้
รู้
จั
กจากการอ่
าน ผมขอขอบคุ
ณที่
วารสารวั
ฒนธรรมไทยได้
เปิ
หน้
าที่
เป็
นบทประพั
นธ์
ร้
อยกรองขึ้
นมาครั
ด.ช.พงษ์
ศั
กดิ์
รั
กษ์
ความดี
นายอาจิ
นต์
ปั
ญจพรรค์
นั
บเป็
นเรื่
องน่
ายิ
นดี
ที่
เยาวชนของชาติ
ให้
ความสนใจในงาน
ประพั
นธ์
ประเภทร้
อยกรองค่
ะ เพราะทุ
กวั
นนี้
เราพู
ดคุ
ยด้
วยภาษา
อี
เล็
คทรอนิ
คส์
กั
นเสี
ยมาก ความงดงามของภาษาไทยจึ
งถู
กลดความ
สำ
�คั
ญลงไปเรื่
อยๆ ศั
พท์
แสลงและคำ
�แปลกๆ ก็
มี
เพิ่
มขึ้
น ปั
จจุ
บั
นั
กวิ
ชาการด้
านภาษาบางท่
านก็
กล่
าวว่
าสิ่
งเหล่
านี้
คื
อพลวั
ตรของภาษา
ที่
มี
เกิ
ดขึ้
นใหม่
และตายลงไปตามยุ
คสมั
ย แต่
ถึ
งอย่
างนั้
นก็
นั
บเป็
นสิ่
งที่
น่
าวิ
ตกหากเยาวชนของเราพู
ด อ่
าน เขี
ยน ด้
วยคำ
�แสลงที่
เกิ
ดใหม่
จน
หลงลื
มความถู
กต้
องของภาษาไทยซึ่
งเป็
นภาษาประจำ
�ชาติ
ผู้
ใหญ่
อย่
าง
เราๆ ท่
านๆ จึ
งควรส่
งเสริ
มให้
เยาวชนมี
การใช้
ภาษาไทยอย่
างถู
กต้
อง
เขี
ยนมาตั้
งยาวยั
งไม่
ได้
ตอบจดหมายของ ด.ช.พงษ์
ศั
กดิ์
เลยค่
ตลอดเวลาในการผลิ
ตวารสารวั
ฒนธรรมไทยที่
ผ่
านมา ทางที
มงานได้
รั
ความกรุ
ณาทั้
งจากศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
กวี
ซี
ไรต์
ผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นทางด้
าน
ภาษาไทย มอบผลงานการประพั
นธ์
ร้
อยกรองมาให้
ทางวารสารวั
ฒนธรรม
ได้
ลงพิ
มพ์
เพื่
อร่
วมกั
นอนุ
รั
กษ์
ส่
งเสริ
มภาษาไทยให้
ผู้
อ่
านได้
ซึ
บซั
บกั
ความสละสลวยของภาษาไทยที่
ยากจะหาชาติ
ใดมาเที
ยบได้
ทางกอง
วารสารวั
ฒนธรรมไทยหวั
งว่
าในวั
นหนึ่
ง ทางเราคงได้
อ่
านงานประพั
นธ์
จากน้
องพงษ์
ศั
กดิ์
บ้
างนะค่
บรรณาธิ
การ
๕๖
คำ
�ถามประจำ
�เล่
บ้
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
เปิ
ดไปแล้
วกี่
แห่
ง ที่
ไหนบ้
าง
เมื่
อเดื
อนที่
แล้
วกองบรรณาธิ
การวารสารวั
ฒนธรรมไทยได้
รั
ไปรษณี
ยบั
ตร ที่
นำ
�กำ
�ลั
งใจและความสุ
ขมาให้
คนทำ
�งานเบื้
องหลั
งอย่
าง
พวกเรา วารสารวั
ฒนธรรมไทยฉบั
บนี้
จึ
งขอนำ
�ไปรษณี
ยบั
ตรใบดั
งกล่
าว
มาถ่
ายทอดให้
คุ
ณผู้
อ่
านได้
ร่
วมดี
ใจไปกั
บเราด้
วยค่
ขอขอบคุ
ณอาจารย์
อาจิ
นต์
ปั
ญจพรรค์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
เป็
นอย่
างสู
งค่
ะ สำ
�หรั
บกำ
�ลั
งใจที่
อาจารย์
มี
ให้
ที
มงาน
วารสารวั
ฒนธรรมจะพยายามมุ่
งมั่
น พั
ฒนา วารสารวั
ฒนธรรมไทยให้
ดี
ยิ่
งๆ ขึ้
นไปค่
บรรณาธิ
การ
ส่
งคำ
�ตอบมาได้
ทั้
งทางไปรษณี
ย์
และ e-mail สำ
�หรั
บท่
านที่
ตอบถู
๕ ท่
านแรก ทางที
มงานจะมี
DVD ละครโทรทั
ศน์
เรื่
อง “รั
กบ้
านเรา” เป็
ของรางวั
ลมอบให้
ค่
สำ
�หรั
บคำ
�ถามฉบั
บมิ
ถุ
นายน ๒๕๕๓ จะเฉลยและประกาศรายชื่
ในวารสารฉบั
บเดื
อนสิ
งหาคม ๒๕๕๓ เนื่
องจากมี
ผู้
อ่
านหลายท่
าน
ตอบคำ
�ถามเข้
ามาไม่
ทั
น ดั
งนั้
น คำ
�ถามประจำ
�เล่
มตั้
งแต่
เดื
อนมิ
ถุ
นายน
เป็
นต้
นไป ผู้
อ่
านจะมี
เวลาในการส่
งคำ
�ตอบเข้
ามาจาก ๑ เดื
อน ขยายเวลา
เป็
น ๒ เดื
อนค่