Page 57 - july53

Basic HTML Version

๕๕
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
,สำ
�นั
กงาน.
ที่
ระลึ
กเนื่
องในพิ
ธี
เปิ
ดหออั
ครศิ
ลปิ
น.
กรุ
งเทพฯ : อมริ
นทร์
พริ้
นติ้
ง แอนด์
พั
บลิ
ชชิ่
ง จำ
�กั
ด, ๒๕๕๓. ๓๕๙ หน้
า. (069 ค123ท)
เนื่
องในพิ
ธี
เปิ
ดหออั
ครศิ
ลปิ
นอย่
างเป็
นทางการในวั
นที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ได้
จั
ดทำ
�หนั
งสื
อที่
ระลึ
กเนื่
องในพิ
ธี
เปิ
ดหอ
อั
ครศิ
ลปิ
นขึ้
น เพื่
อนำ
�เสนอพระราชประวั
ติ
พระราชกรณี
ยกิ
จ และพระปรี
ชาสามารถของ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว ในฐานะทรงเป็
น “อั
ครศิ
ลปิ
น” และประวั
ติ
ผลงานภู
มิ
ปั
ญญาของ
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ตั้
งแต่
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๒๘ ถึ
งปั
จจุ
บั
น การจั
ดแสดงนิ
ทรรศการถาวรภายในหอ
อั
ครศิ
ลปิ
น โดยมุ่
งหวั
งจะให้
เป็
นหนั
งสื
อที่
เป็
นประโยชน์
ในการศึ
กษาและเพิ่
มพู
นองค์
ความรู้
เกี่
ยวกั
บ “อั
ครศิ
ลปิ
น” และศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
รวมถึ
งให้
ความรู้
แลประชาสั
มพั
นธ์
หน่
วยงานให้
ละเอี
ยดลึ
กซึ้
งมากยิ่
งขึ้
น อั
นจะเป็
นประโยชน์
อเนกอนั
นต์
สร้
างจิ
ตสำ
�นึ
กให้
ตระหนั
กถึ
งคุ
ณค่
ความสำ
�คั
ญ และช่
วยกั
นอนุ
รั
กษ์
มรดกทางศิ
ลปวั
ฒนธรรมของชาติ
ให้
ดำ
�รงอยู่
สื
บไป
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
,สำ
�นั
กงาน.
ค่
ายการ์
ตู
นวั
ฒนธรรมไทยเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
รั
กชาติ
รั
กถิ่
น รั
กษ์
ศิ
ลป์
แผ่
นดิ
นพ่
อ (๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
) ๒๕ -๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมเซาท์
เทิ
ร์
นวิ
ว จั
งหวั
ดปั
ตตานี
.
กรุ
งเทพฯ : เอกสารอั
ดสำ
�เนา, ๒๕๕๓. ๔๑ หน้
า.
(741.5 ค23ค)
นำ
�เสนอรายละเอี
ยดโครงการค่
ายการ์
ตู
นวั
ฒนธรรมไทยเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ฯ รั
กชาติ
รั
กถิ
รั
กษ์
ศิ
ลป์
แผ่
นดิ
นพ่
อ (๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
) ระหว่
างวั
นที่
๒๕ -๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ
โรงแรมเซาท์
เทิ
ร์
นวิ
ว จั
งหวั
ดปั
ตตานี
ประกอบด้
วยโครงการฝึ
กอบรมเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การค่
ายการ์
ตู
นฯ
กำ
�หนดการ กิ
จกรรมฯ พิ
ธี
เปิ
ด พิ
ธี
ปิ
ด หลั
กสู
ตรอบรมเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การ ความหมายและประเภทของ
การ์
ตู
น หลั
กการเขี
ยนบทการ์
ตู
นเบื้
องต้
น คณะวิ
ทยากร ประวั
ติ
นั
กเขี
ยนการ์
ตู
น ประกอบด้
วย
เซี
ย ไทยรั
ตน์
โอม รั
ชเวทย์
พล ข่
าวพล ขวด และอ๋
า แนวคิ
ดในการสอนการสร้
างสรรค์
การ์
ตู
นสำ
�หรั
บเยาวชนใน ๓ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
(รศ.นิ
คอเละ ระเด่
นอาหมั
ด) การ์
ตู
นสร้
างชาติ
(องอาจ ศรี
ยะพั
นธ์
)
การอบรมค่
ายการ์
ตู
นวั
ฒนธรรมไทยสร้
างสรรค์
ยุ
วชนสั
ญจร และคณะผู้
บริ
หารโครงการ อั
นจะเป็
นประโยชน์
สำ
�หรั
บการศึ
กษา
เรี
ยนรู้
และการถ่
ายทอดเทคนิ
คและวิ
ธี
เขี
ยนการ์
ตู
น ซึ่
งจะเป็
นประโยชน์
อย่
างยิ่
งสำ
�หรั
บผู้
ที่
สนใจและผู้
ที่
ดำ
�เนิ
นงานด้
านต่
างๆ
ที่
จะนำ
�เทคนิ
คนี้
ไปใช้
ร่
วมดำ
�เนิ
นงาน กั
บงานด้
านต่
างๆ เพื่
อให้
ได้
รู
ปแบบของการเข้
าร่
วมกิ
จกรรมที่
น่
าสนใจและได้
สาระ
ห้
องสมุ
ดวั
ฒนธรรม สวช.
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
,สำ
�นั
กงาน, ผู้
จั
ดพิ
มพ์
.
เศรษฐกิ
จวั
ฒนธรรม ทางแก้
วิ
กฤติ
ชาติ
.
กรุ
งเทพฯ : โรงพิ
มพ์
องค์
การสงเคราะห์
ทหารผ่
านศึ
กในพระบรมราชู
ปถั
มภ์
,
๒๕๕๓. ๔๗ หน้
า. ค123ศ)
นำ
�เสนอข้
อเสนอแนะ แนวคิ
ด และแนวทางปฏิ
บั
ติ
ของผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
ทางวั
ฒนธรรม
ศาสตราจารย์
เกี
ยรติ
คุ
ณ นายแพทย์
ประเวศ วะสี
ที่
จะแก้
ปั
ญหานานั
ปการของบ้
านเมื
อง
ด้
วยการใช้
วั
ฒนธรรมเป็
นหลั
กเพื่
อความสมานฉั
นท์
และเน้
นการสร้
างสั
นติ
สุ
ขที่
แท้
จริ
งให้
แก่
ประเทศชาติ
ซึ่
งจะเกิ
ดประโยชน์
ต่
อหน่
วยงานที่
เกี่
ยวข้
องตลอดจนผู้
สนใจได้
ใช้
เป็
นแนวคิ
และนำ
�ไปปฏิ
บั
ติ
ให้
เกิ
ดผลอย่
างกว้
างขวาง เพื่
อประเทศชาติ
ของเราจะได้
พั
ฒนาอย่
างจริ
งจั
และยั่
งยื
นต่
อไป