Page 32 - july53

Basic HTML Version

๓๐
ฉั
นทลั
กษณ์
ไม่
แน่
นอน ผู้
ลำ
�หรื
อผู้
แสดงและผู้
ฟั
งไม่
ได้
ยึ
ดถื
อเรื่
องความไพเราะของกลอน แต่
ยึ
ดเนื้
อหา
ของกลอนว่
า พู
ดอย่
างไร บางตอนเป็
นกลอนกลุ่
มคำ
เล่
นคำ
� เช่
นเดี
ยวกั
บกลอนลำ
�สิ
นไชของท้
าวปางคำ
� บางตอน
จะสั
มผั
สบ้
างเช่
นเดี
ยวกั
บลำ
�พื้
นลำ
�หมู่
และบางตอนจะมี
สั
มผั
สดี
เหมื
อนกลอนของหมอลำ
�กลอน ทุ
กกลอนทุ
กประเภท
จึ
งลำ
�ทำ
�นองเดี
ยวกั
นหมด
ประเภทกลอนลำ
๑. กลอนอั
นเชิ
ญผี
ฟ้
า เป็
นกลอนที่
ป่
าวร้
องอั
ญเชิ
ผี
ฟ้
าครู
อาจารย์
ที่
ล่
วงลั
บไปที่
เคยประสิ
ทธิ์
ประสาทวิ
ชา
ความรู
ในการรั
กษาคนป่
วย ให้
มาช่
วยขจั
ดปั
ดเป่
าโรคภั
ยไข้
เจ็
การประกอบพิ
ธี
กรรมจะต้
องอั
ญเชิ
ญและทำ
�พิ
ธี
ครอบครู
เสมอ จึ
งทำ
�ให้
การประกอบพิ
ธี
ดำ
�เนิ
นการไปอย่
างราบรื่
๒. กลอนลำ
�เสี่
ยงหรื
อลำ
�ส่
อง เป็
นกลอนที่
หมอลำ
เสี่
ยงทายหาสาเหตุ
ของการเจ็
บป่
วยเรี
ยกว่
าลำ
�หาข้
อหาปล้
อง
โดยมุ่
งเน้
นไปถึ
งสาเหตุ
การป่
วยที่
กระทำ
�การละเมิ
ดหรื
อสร้
าง
ความไม่
พอใจต่
อผี
เช่
น ละเมิ
ดต่
อผี
บรรพบุ
รุ
ษ ผี
ไร่
ผี
นา
ผี
บ้
าน ผี
เรื
อน ผี
ตาแฮก เป็
นต้
๓. กลอนลำ
�อ้
อนวอน กลอนลำ
�ประเภทนี้
ใช้
ลำ
�ใน
ขั้
นตอนที่
รู้
สาเหตุ
ของการเจ็
บป่
วยแล้
วหมอลำ
�ผี
ฟ้
าก็
ลำ
ขอขมาลาโทษต่
อผี
ที่
คนป่
วยได้
ล่
วงเกิ
น เป็
นต้
นว่
าผี
อาจจะ
แสดงอาการโกรธ ไม่
พอใจออกมา และต้
องเอาคนป่
วยคนนี้
แล้
วหมอลำ
�ผี
ฟ้
าก็
จะลำ
�อ้
อนวอนขอชี
วิ
๔. กลอนลำ
�อวยพร เป็
นกลอนลำ
�ที่
อวยพรให้
ผู้
ป่
วยมี
กำ
�ลั
งใจในการต่
อสู้
กั
บโรคภั
ยที่
เจ็
บป่
วย มี
ความ
สบายอกสบายใจ ซึ่
งหมอลำ
�ผี
ฟ้
า ลำ
�ในเชิ
งจิ
ตวิ
ทยาทำ
�ให้
คนไข้
มี
ความรู้
สึ
กอบอุ่
น ไม่
ได้
ถู
กทอดทิ้
งแล้
วมี
ความหวั
งใน
การใช้
ชี
วิ
ตอยู่
ต่
อไป
๕. กลอนลำ
�ส่
งเครื่
อง คื
อการลำ
�เพื่
อส่
งเครื่
อง
ใช้
สิ่
งของต่
างๆ ตามที่
ผี
ต้
องการ โดยมี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
ขอไถ่
ชี
วิ
ตของผู้
ป่
วยที่
ละเมิ
ดต่
อผี
ฟ้
า จำ
�เป็
นต้
องส่
งเครื่
อง
แลกเปลี่
ยนกั
บชี
วิ
๖. กลอนเชิ
ญชวนลงเล่
น เป็
นกลอนลำ
�ชั
กชวน
คนป่
วยให้
ร่
วมฟ้
อนรำ
�สนุ
กสนานกั
บกลุ่
มผี
ฟ้
าที่
มารั
กษา
โดยมี
จุ
ดมุ่
งหมายเพื่
อให้
คนป่
วยคลายความกั
งวลและ
ความสิ้
นหวั
งในชี
วิ
ต นอกจากนี้
ยั
งทำ
�ให้
คนป่
วยลุ
กเดิ
นเป็
การออกกำ
�ลั
งกาย จะทำ
�ให้
ร่
างกายอ่
อนเพลี
ยสามารถ
กิ
นข้
าวปลาอาหารได้
มาก อั
นเป็
นผลในเชิ
งจิ
ตวิ
ทยา
กลอนลำ
�เป็
นองค์
ประกอบหนึ่
งของการลำ
�ผี
ฟ้
ายั
เป็
นประโยชน์
ทางด้
านสื่
อภาษาติ
ดต่
อระหว่
างมนุ
ษย์
กั
บผี
เพื่
อสร้
างความเข้
าใจ เป็
นการยุ
ติ
มิ
ให้
มี
ผี
มารั
งควานทำ
�ความ
เดื
อดร้
อนต่
อผู้
ป่
วยอี
ก นอกจากนี้
ยั
งทำ
�ให้
เกิ
ดความไพเราะ
สนุ
กสนานในทำ
�นองกลอนลำ
� ทำ
�ให้
ผู้
ป่
วยคลายความกั
งวล
ลื
มทุ
กข์
โศกที่
ตนเองได้
รั
การฟ้
อนรำ
การฟ้
อนรำ
�ในพิ
ธี
กรรมการลำ
�ผี
ฟ้
า เป็
นการแสดงออก
ถึ
งความเชื่
อศรั
ทธาต่
อผี
ฟ้
าที่
ตนเองเคารพนั
บถื
อ เพื่
อให้
เกิ
ดสั
นติ
สุ
ขในหมู่
ตน สะท้
อนให้
เห็
นถึ
งความศรั
ทธาเลื่
อมใส
ประกอบกั
บความสนุ
กสนานดั
งปรากฏในพิ
ธี
การรั
กษา
คนป่
วยและวิ
ธี
เลี้
ยงข่
วงผี
ฟ้
ลั
กษณะท่
าฟ้
อนรำ
�ในการลำ
�ผี
ฟ้
าไม่
มี
รู
ปแบบที่
ตายตั
ทั้
งนี้
เพราะการฟ้
อนรำ
�เกิ
ดจากการเข้
าเที
ยนของผี
ฟ้
า ดั
งจะ
เห็
นได้
จากก่
อนที่
หมอลำ
�ผี
ฟ้
าจะเข้
าพิ
ธี
ฟ้
อนรำ
�นั้
นมี
อาการ
สั่
น ฟ้
อนไปตามอำ
�เภอใจของผี
เท่
านั้
น นอกจากนี้
การฟ้
อนจะ
เป็
นไปอย่
างอิ
สระปราศจากกฎเกณฑ์
บั
งคั
บ เมื่
อเริ่
มแรกที่
ผี
เข้
าประทั
บทรงมื
อจะแกว่
งไปข้
างหน้
าและข้
างหลั
งพร้
อม