Page 30 - july53

Basic HTML Version

๒๘
แม้
ว่
าวิ
ทยาการทางการแพทย์
แผนปั
จจุ
บั
นจะเจริ
รุ
ดหน้
าไปไกล ทำ
�ให้
โรคภั
ยไข้
เจ็
บที่
ในอดี
ตไม่
อาจรั
กษาให้
หายได้
ก็
กลั
บกลายเป็
นโรคที่
แพทย์
สามารถรั
กษาเยี
ยวยา
จนผู้
ป่
วยกลั
บมาเป็
นปกติ
ได้
ด้
วยความทั
นสมั
ยของเครื่
องมื
เวชภั
ณฑ์
และเทคนิ
คทางการแพทย์
แต่
ถึ
งกระนั้
นก็
ตาม
วิ
ธี
การรั
กษาด้
วยไสยศาสตร์
และพิ
ธี
กรรมทางศาสนาซึ่
งเป็
ความเชื่
อของชาวบ้
านในบางท้
องถิ่
น ก็
ยั
งคงเป็
นทางเลื
อก
ในการรั
กษาผู้
ป่
วย โดยมี
ความเชื่
อว่
าอำ
�นาจเหนื
อธรรมชาติ
สามารถรั
กษาอาการเจ็
บป่
วยให้
หายได้
ภาคอี
สานเป็
นดิ
นแดนหนึ่
งที่
มี
คติ
ความเชื่
อและ
พิ
ธี
กรรมอั
นเป็
นเอกลั
กษณ์
ของตนเองอยู่
มากมาย หนึ่
งในนั้
ก็
คื
อวิ
ธี
การรั
กษาอาการเจ็
บป่
วยโดยผ่
านพิ
ธี
กรรมที่
เรี
ยกว่
“ลำ
�ผี
ฟ้
า”
หรื
อหมอลำ
�ส่
อง การรั
กษาด้
วยการลำ
�ผี
ฟ้
ามี
อยู่
๒ สาเหตุ
คื
อ รั
กษาด้
วยลำ
�ทรงแล้
วไม่
หาย (ที่
มาของผี
ทรง
ละผี
ฟ้
าแตกต่
างกั
น  หมอลำ
�ผี
ฟ้
ามาจากที่
สู
งกว่
า จากชั้
๙  แต่
ผี
ทรงมาจากชั้
น ๕)  ผู้
ป่
วยส่
วนใหญ่
จะเลื
อกหมอลำ
ผี
ฟ้
าเป็
นการรั
กษาหลั
งสุ
ด  หลั
งจากที่
หมอรั
กษาด้
วยวิ
ธี
อื่
นๆ
แล้
ว) ผี
ต่
าง ๆ ไม่
ยอมยกโทษให้
หรื
อผี
มี
ความแก่
กล้
าเกิ
นไป
ไม่
ยอมรั
บการขอขมา จำ
�เป็
นต้
องเชิ
ญผี
ฟ้
าลงมาช่
วยรั
กษา
เยี
ยวยา เพราะผี
ฟ้
ามี
อิ
ทธิ
ฤทธิ์
มากกว่
า เป็
นผี
ที่
กำ
�หนด
ชะตาชี
วิ
ตมนุ
ษย์
และอยู่
เหนื
อกว่
าผี
ทั้
งปวง อี
กอย่
างหนึ่
งเมื่
ลำ
�ส่
อง (การดู
หมอเพื่
อการวิ
นิ
จฉั
ยปั
ญหาของชาวอี
สาน)
ดู
แล้
วปรากฏว่
าอาการเจ็
บป่
วยนั้
นเป็
นการผิ
ดต่
อผี
ฟ้
า ไม่
ใช่
ผี
ในโลกมนุ
ษย์
ก็
จะเข้
าทรงอั
ญเชิ
ญผี
ฟ้
าลงมารั
กษา การรั
กษา
ด้
วยลำ
�ผี
ฟ้
าจึ
งแก่
กล้
ากว่
าลำ
�ทรง นอกจากนี้
การลำ
�ผี
ฟ้
ารั
กษา
ยั
งมี
ข้
อห้
าม (ขะลำ
�) มากมาย เช่
น ห้
ามใครยื
มของในบ้
าน
ห้
ามใครมาขอสิ่
งของ ห้
ามผู้
ชายมาข้
องแวะแตะต้
องคนไข้
และอื่
น ๆ อี
กหลายอย่
าง
ความเชื
อที
เกี
ยวข้
องกั
บสาเหตุ
ที
ทำ
�ให้
เกิ
ดโรคภั
ยไข้
เจ็
และสาเหตุ
ที่
ทำ
�ให้
เกิ
ดโรคภั
ยไข้
เจ็
บนั้
นเกี่
ยวข้
องกั
สาเหตุ
๒ ประการ คื
อ สาเหตุ
ที่
เกิ
ดตามธรรมชาติ
เช่
ภู
มิ
อากาศทำ
�ให้
เกิ
ดโรคภั
ยไข้
เจ็
บ ส่
วนสาเหตุ
ที่
เกิ
ดจาก
อำ
�นาจเหนื
อภั
ยธรรมชาติ
นั้
น มี
หลายประเภท เช่
น การถู
กผี
ทำ
การถู
กคนทำ
�ด้
วยวิ
ธี
ทางคาถาอาคม ชะตา กฎแห่
งกรรม
และการผิ
ดขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ฯลฯ ซึ่
งต่
างก็
จะทำ
�ให้
เกิ
ดโรคภั
ยไข้
เจ็
บความเชื่
อของชาวบ้
านเมื่
อมี
เหตุ
เหล่
านี้
ผู้
ป่
วยต้
องหาวิ
ธี
การรั
กษา ชาวอี
สานเชื่
อว่
า “ผี
ฟ้
า” จะสามารถ
บั
นดาลทุ
กสิ่
งได้
แม้
แต่
การเกิ
ดการตายของมนุ
ษย์
ตลอดจน
เป็
นผู้
กำ
�หนดโชคชะตาของมนุ
ษย์
และเชื่
อว่
าผี
บรรพชนกั
ผี
ฟ้
านั้
นมี
ความสั
มพั
นธ์
กั
นอย่
างต่
อเนื่
อง กล่
าวคื
อ เชื่
อว่
มนุ
ษย์
มี
ขวั
ญประจำ
�ตั
วอยู่
ทุ
กคน เมื่
อตายลงขวั
ญจะออกจาก
ร่
างไปพบบรรพชนและจะเดิ
นทางไปยั
งเมื
องฟ้
าเพื่
อไหว้
ผี
ฟ้
การรั
กษาด้
วยการลำ
�ผี
ฟ้
าจะประกอบไปด้
วย
หั
วหน้
าคณะ
(ครู
บา) เป็
นผู้
ที่
ได้
รั
บการครอบครู
มาแล้
การลำ
�ทรงและลำ
�ผี
ฟ้
าจะมี
การสื
บทอดกั
นเป็
นช่
วง เมื่
หั
วหน้
าคณะคนก่
อนมี
อายุ
มากไม่
สะดวกต่
อการไปมา ก็
จะ
ทำ
�พิ
ธี
ครอบครู
มอบหน้
าที่
ให้
ศิ
ษย์
เอกที่
ถื
อว่
าฉลาดหลั
กแหลม
ที่
สุ
ดดำ
�เนิ
นการต่
อจากหั
วหน้
าคนเก่
า เป็
นการมอบตำ
�แหน่
หั
วหน้
าให้
โดยการจั
ดทำ
�หิ้
งบู
ชาไว้
ที่
บ้
านแล้
วอั
ญเชิ
ญผี
ต่
าง ๆ
จึ
งต้
องเรี
ยกว่
า “อ้
ายพี่
” เช่
น อ้
ายพี่
คำ
�ผิ
ว อ้
ายพี่
สี
ทน เป็
นต้
หมอลำ
�ผี
ฟ้
าจะเป็
นผู้
นั
บถื
ออย่
างเคร่
งครั
ดและปฏิ
บั
ติ
ตาม
ศี
ล ๕ ทุ
กข้
ชาวคณะ
ถื
อเป็
นบริ
วารที่
มี
ประสบการณ์
สู
งร่
วม
เดิ
นทางไปรั
กษาคนไข้
ด้
วยประมาณ ๒ – ๔ คน บริ
วารที่
รั
บใช้
ใกล้
ชิ
ดที่
จะถู
กเรี
ยกให้
เป็
นหั
วหน้
าคนต่
อไปก็
อยู่
ในจำ
�นวนนี้
ชาวคณะเหล่
านี้
จะช่
วยกั
นลำ
�เชิ
ญผี
เมื่
อผี
เข้
าเที
ยมหั
วหน้
แล้
วก็
จะเป็
นคนถามไถ่
ผี
ต่
าง ๆ นานาซึ่
งแต่
ละคนจะมี
ผี
ประจำ
�ตั
ว เช่
น สี
ทน มโนราห์
ท้
าวคำ
�ผิ
ด เป็
นต้
น และ
หมอแคน
บางที
เรี
ยกว่
า หมอม้
า เป็
นผู้
ขั
บม้
า ม้
าก็
คื
อ เหล้
ม้
าขาวคื
อเหล้
าขาว ม้
าแดงคื
อเหล้
าแม่
โขง ม้
านิ
ลก็
คื
อ เบี
ยร์
สิ่
งสำ
�คั
ญอี
กส่
วนหนึ่
งในการลำ
�ผี
ฟ้
านอกเหนื
อจาก
ผู้
ที่
ทำ
�การรั
กษาแล้
วก็
คื
อ คาย
เครื่
องบู
ชาสำ
�หรั
บหมอลำ
ผี
ฟ้
โดยจั
ดเครื่
องบู
ชาต่
างๆ ใส่
ถาดไว้
ดั
งนี้
ทอง ไพศาล...เรี
ยบเรี
ยง