Page 20 - aug53

Basic HTML Version

๑๘
อนึ่
งการสร้
างวั
ดวาอารามถื
อเป็
นสง่
าราศี
ของบ้
านเมื
อง
เป็
นที่
ชุ
มนุ
มนั
กปราชญ์
อั
นเป็
นบ่
อเกิ
ดของงานศิ
ลปกรรมและ
วั
ฒนธรรมที่
หลากหลายแขนง บ้
านเมื
องใดมี
วั
ดวาอารามบ้
าน
เมื
องนั้
นถื
อว่
ามี
ความเจริ
ญรุ่
งเรื
องโดยงานช่
างเหล่
านั้
นมั
กจะ
สร้
างขึ้
นด้
วยความประณี
ตบรรจงเพื่
อถวายเป็
นพุ
ทธบู
ชา และ
ช่
างยั
งได้
ออกแบบรู
ปลั
กษณะของศาสนาคารและส่
วนประดั
ตกแต่
งต่
างๆ ให้
มี
ความหมายสอดคล้
องกั
บความสำ
�คั
ญทาง
ด้
านศาสนา โดยใช้
รู
ปสั
ญลั
กษณ์
บางอย่
างของศาสนามา
ประยุ
กต์
กั
บคติ
นิ
ยมท้
องถิ่
นเป็
นรู
ปแบบของพุ
ทธศิ
ลป์
จึ
งทำ
�ให้
มี
ลั
กษณะพิ
เศษและมี
เอกลั
กษณ์
เป็
นของตนเองโดยเฉพาะงาน
สถาปั
ตยกรรมพื้
นถิ่
นประเภทศาสนาคารในอี
สาน นั
บได้
ว่
มี
บทบาทและมี
ความสำ
�คั
ญต่
อพลั
งความศรั
ทธาตลอดจน
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ที่
เกี่
ยวข้
องกั
บศาสนาโดยมี
การ
ผสมผสานกั
บวั
ฒนธรรมไทย-ลาวเป็
นกระแสหลั
ก อั
นมี
รากฐาน
มาจากพุ
ทธศาสนาเหมื
อนกั
น ส่
งผลทำ
�ให้
ศิ
ลปกรรมรู
ปแบบ
ต่
างๆ อาทิ
งานที่
เกี่
ยวกั
บประยุ
กต์
ศิ
ลป์
เช่
น สิ
ม (โบสถ์
) อาฮาม
(วิ
หาร) หอแจก หอไตร หอโปง หอกลอง กุ
ฎิ
ถู
กสร้
างสรรค์
ขึ้
นเพื่
อแสดงออกซึ่
งความศรั
ทธาที่
มี
ต่
อพระพุ
ทธศาสนา ในรู
แบบที่
แตกต่
างตามสายสกุ
ลช่
าง ทั้
งในแบบพื้
นบ้
านพื้
นเมื
อง
หรื
อแบบสกุ
ลช่
างต่
างถิ่
นโดยทั้
งหมดเป็
นองค์
ความรู้
ที่
ได้
รั
การสั่
งสมถ่
ายทอดและพั
ฒนาจากประสบการณ์
ความสามารถ
ของชาวบ้
านในอดี
ต โดยอาศั
ยศั
กยภาพที่
มี
อยู่
ในตนเองและ
ธรรมชาติ
แวดล้
อมมาเป็
นแรงบั
นดาลใจในการสร้
างสรรค์
ผสมผสานกั
บศิ
ลปวั
ฒนธรรมดั้
งเดิ
อั
ตลั
กษณ์
ที
แสดงออกในเชิ
งช่
างแห่
งสถาปั
ตยกรรม
พื้
นถิ่
นอี
สานประกอบด้
วย
๑. ความพอเพี
ยงในวิ
ถี
แห่
งตน แสดงออกผ่
าน
รู
ปทรงกะทั
ดรั
ดบึ
กบึ
น ที่
ว่
างแห่
งประโยชน์
ใช้
สอยที่
พอดี
กั
วิ
ถี
แห่
งตน ส่
วนตกแต่
งที่
ง่
ายแต่
งดงาม และสั
จจะแห่
งวั
สดุ
ด้
วยเทคโนโลยี
ชาวบ้
าน
๒. ความคิ
ดสร้
างสรรค์
ที่
เป็
นอิ
สระ สามารถ
สร้
างสรรค์
ผลงานออกมาได้
หลากหลาย นอกกรอบโดยอยู่
ภายใต้
กาลเทศะทางวั
ฒนธรรมประเพณี
จุ
ดเด่
นข้
อนี้
ทำ
�ให้
ลบล้
างข้
อด้
อยในเรื่
องความละเอี
ยดอ่
อนทางด้
านฝี
มื
อของ
ช่
างอี
สานโบราณ
๓. มี
การบู
รณาการทางวั
ฒนธรรมที่
หลากหลายตาม
เหตุ
ปั
จจั
ยของแรงกระเพื่
อมทางสั
งคมการเมื
องและความ
ร่
วมสมั
ย โดยเป็
นไปอย่
างผสมผสานและให้
เกี
ยรติ
เช่
วั
ฒนธรรมญวน วั
ฒนธรรมเขมร วั
ฒนธรรมกรุ
งเทพ
๔. สั
มพั
นธ์
สอดคล้
องกั
บวิ
ถี
ชี
วิ
ตประเพณี
วั
ฒนธรรม
แบบชาวบ้
านและสภาพแวดล้
อมอย่
างอ่
อนน้
อมต่
อธรรมชาติ
สิ
มทึ
บวั
ดศรี
ฐานร้
อยเอ็
ดศิ
ลปพื้
นบ้
านอี
สาน
สิ
มทึ
บมี
มุ
ขโถงด้
านหน้
วั
ดโพธิ์
ศรี
สว่
าง ร้
อยเอ็
สิ
มทึ
บวั
ดสระทอง
ขอนแก่
น ศิ
ลปะ
พื้
นบ้
านอี
สาน
งานสกุ
ลช่
างขอนแก่