Page 24 - june52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
22
ครั้
นเมื่
อตรงกลางถนนสายตรงเกิ
ดมี
วงเวี
ยนขนาดใหญ่
ที่
มี
ถนน
สองสายพุ่
งเข้
ามายั
งอนุ
สาวรี
ย์
คื
อถนนราชดำเนิ
นกลางสายใหญ่
และถนนดิ
นสอสายเล็
ก จึ
งทำให้
ไม่
สมดุ
ลต่
อกั
นทั้
งขนาดและ
การหมุ
นเวี
ยน กล่
าวคื
อ ความกว้
างของถนนราชดำเนิ
นนั้
นทำให้
ถนนดิ
นสอเป็
นซอยจนไม่
รู้
สึ
กว่
าเป็
นสี่
แยก ดั
งนั้
นการหมุ
นเวี
ยน
ตามวงเวี
ยนจึ
งประหนึ่
งกระแสน้
ำไม่
ไหลออกจากสายน้
ำสายใหญ่
เหมื
อนแม่
น้
ำ ๔ สาย ไหลออกจากเขาพระสุ
เมรุ
ด้
วยเหตุ
นี้
ความเป็
นประชาธิ
ปไตยจึ
งมี
ลั
กษณะวนเวี
ยนอยู่
โดยรอบไม่
ก้
าวหน้
อย่
างที่
ควรจะเกิ
ดขึ้
นหรื
อไม่
มี
หนทางเข้
าใจตรงกั
นได้
สั
กครั้
เพราะสี่
แยกนี้
มี
ถนนราชดำเนิ
นที่
มี
ความกว้
างมากกว่
าจะเป็
สี่
แยกที่
มี
ความกว้
างเท่
ากั
นทั้
ง ๔ ทิ
ศ ถนนดิ
นสอจึ
งเหมื
อนลู
กศร
พุ่
งตรงทำร้
ายรั
ฐธรรมนู
ญเพื่
อให้
ถนนราชดำเนิ
นนั้
นเป็
นเส้
นทางหลั
อย่
างเดิ
ม จึ
งไม่
แปลกที่
จะมี
รั
ฐธรรมนู
ญเกิ
ดขึ้
นหลายฉบั
บให้
วนเวี
ยน
เปลี่
ยนไปมา จนกว่
าถนนดิ
นสอนั้
นจะถู
กขยายให้
มี
ความกว้
าง
เท่
ากั
บถนนราชดำเนิ
น ซึ่
งก็
เป็
นไปไม่
ได้
ว่
าจะสามารถขยายถนน
ให้
มี
ความกว้
างเท่
ากั
น หรื
อไม่
ก็
ย้
ายอนุ
สาวรี
ย์
แห่
งนี้
ไปที่
อื่
ซึ่
งครั้
งหนึ่
งเคยมี
ดำริ
จะรื้
อย้
ายอยู่
เพื่
อไม่
ให้
เป็
นวงเวี
ยนบนถนน
ดั
งนั้
อนุ
สาวรี
ย์
ประชาธิ
ปไตยจึ
งเป็
นสั
ญลั
กษณ์
ของประชาธิ
ปไตยที่
มี
รั
ฐธรรมนู
ญเป็
นหลั
กการปกครองสู
งสุ
ในยามใดที่
มี
ปั
ญหาทางการเมื
องจากรั
ฐธรรมนู
ญและระบบ
รั
ฐสภาหรื
อพรรคการเมื
อง แต่
ละกลุ่
มก็
มั
กจะยึ
ดเอาอนุ
สาวรี
ย์
แห่
งนี้
เป็
นเวที
แสดงประชาธิ
ปไตย หากจะมี
การเคลื่
อนไหวหรื
รวมพลก็
จะใช้
อนุ
สาวรี
ย์
แห่
งนี้
เป็
นแหล่
งรวมพลและยึ
ดเป็
นเวที
ที่
แสดงข้
อเรี
ยกร้
องจนถึ
งการต่
อสู้
เพื่
อให้
ได้
มาในสิ่
งที่
ต้
องการ
ภาพฝู
งชนกั
บอนุ
สาวรี
ย์
ประชาธิ
ปไตยนั้
นเป็
นภาพชิ
นตา
ที่
เกิ
ดขึ้
นบ่
อยครั้
ง เพราะเป็
นจุ
ดกลางระหว่
างสนามหลวงกั
ทำเนี
ยบรั
ฐบาล ดั
งนั้
นการแสดงพลั
งมหาชนจึ
งมั
กใช้
เส้
นทางนี้
เป็
นเส้
นทางการต่
อสู้
ให้
ได้
มาในสิ่
งที่
ต้
องการ จากเหตุ
การณ์
๑๔ ตุ
ลาคม ถึ
ง ๖ ตุ
ลาคม และ ๖ พฤษภาคม นั้
น จึ
งสร้
างทั้
ความสู
ญเสี
ยและความสำเร็
จ อนุ
สาวรี
ย์
ประชาธิ
ปไตยและ
ถนนราชดำเนิ
นจึ
งเป็
นสนามสู้
รบระหว่
างการใช้
อำนาจกั
พลั
งประชาชน เป็
นถนนที่
นำประชาธิ
ปไตยมาสู่
การเปลี่
ยนแปลง
ฐานอำนาจ เป็
นสนามที่
ให้
ความรู้
สึ
กหลากหลายอารมณ์
จากเหตุ
การณ์
ทุ
กเหตุ
การณ์
ส่
วนพระราชานุ
สาวรี
ย์
พระบาทสมเด็
จพระปกเกล้
เจ้
าอยู่
หั
ว รั
ชกาลที่
๗ หน้
ารั
ฐสภานั้
น เป็
นสั
ญลั
กษณ์
ของอำนาจ
ประชาธิ
ปไตยที่
พระองค์
ทรงพระราชทานให้
ราษฎร อั
นหมายถึ
ระบอบประชาธิ
ปไตยที่
มี
กษั
ตริ
ย์
เป็
นประมุ
ข อั
นเป็
นลั
กษณะ
เฉพาะของประเทศไทยที่
มี
ประชาธิ
ปไตยแตกต่
างจากประเทศ
อื่
น ๆ ในโลก
การปกครองแบบประชาธิ
ปไตยนั้
นมี
รั
ฐธรรมนู
เป็
นหลั
กการปกครอง ดั
งนั้
นการต่
อสู้
เพื่
อให้
เกิ
ดประชาธิ
ปไตย
ตามรั
ฐธรรมนู
ญทุ
กครั้
งจึ
งให้
ความสำคั
ญกั
บอนุ
สาวรี
ย์
แห่
งนี้
มาก
เหมื
อนเป็
นสั
ญลั
กษณ์
เดี
ยวของประเทศที่
สามารถเห็
นได้
ง่
าย
และเข้
าใจได้
ชั
ดแจ้
งว่
า รั
ธรรมนู
ญเป็
นกฎหมายสำคั
ญและ
เป็
นแม่
บทของประเทศ
ดั
งนั้
นการรั
กษาประชาธิ
ปไตยให้
มั่
นคงก็
คื
อ การมี
รั
ฐธรรมนู
ญที่
เป็
นประชาธิ
ปไตย โดยมาจากความเห็
นชอบ
และการร่
างจากผู้
แทนของประชาชนมากกว่
ามี
รั
ฐธรรมนู
ที่
ร่
างโดยอำนาจที่
ไม่
ชอบธรรม
การสร้
างประชาธิ
ปไตยนั้
นจึ
งต้
องอาศั
ยความเข้
าใจ
และความเห็
นต่
างเพื่
อสร้
างสิ่
งที่
ดี
ร่
วมกั
น และความสามั
คคี
ของราษฎรทุ
กหมู่
เหล่
าเท่
านั้
นที่
สามารถทำให้
บ้
านเมื
องสงบ
ร่
มเย็
นและมี
ประชาธิ
ปไตยได้
อนุ
สาวรี
ย์
ประชาธิ
ปไตยแห่
งนี้
แม้
ว่
าบางครั้
งจะถู
กใช้
เป็
นเวที
สร้
างความขั
ดแย้
งทางการเมื
อง...
ครั้
นเมื่
อมี
ความสงบร่
มเย็
นเกิ
ดขึ้
น สถานที่
แห่
งนี้
ก็
กลายเป็
วงเวี
ยนให้
ได้
คิ
ดว่
า. . .ในไม่
ช้
านั
กเหตุ
การณ์
นั้
นก็
กลั
บมาอี
เมื่
อประชาชนรู้
ว่
าสู
ญเสี
ยอำนาจอธิ
ปไตยของเขาไป