Page 3 - วารสารวัฒนธรรม ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐
P. 3

เจ้าของ
                                            • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
                                             กระทรวงวัฒนธรรม
         พระมหาชนก แห่งแผ่นดิน
                                            บรรณาธิการ
         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  • นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร
      สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช   อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
      ๒๔๘๙ เป็นพระมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดระยะเวลา  ผู้ช่วยบรรณาธิการ
      ๗๐ ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ทรงเป็นหลักชัยของคนไทยทั้งชาติ ทรงอุทิศพระองค์ • นางสุนันทา มิตรงาม
      บ?าเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย การทรงงานตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้สร้าง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

      แผ่นดินไทยให้เจริญรุ่งเรือง ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ พระอัจฉริยภาพ  • นางสาวทัศชล เทพก?าปนาท
      เหลือคณานับในทุกด้าน ก่อก?าเนิดเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ?านวยประโยชน์ให้เกิด   รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
      กับพสกนิกรมาโดยตลอด                             • นายประดิษฐ์ โปซิว
                                             รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
          ด้วยความส?านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม วารสารวัฒนธรรม
      ฉบับปฐมฤกษ์ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอน?าพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ตลอดจน     กองบรรณาธิการ
      พระอัจฉริยภาพในด้านศิลปะของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเรียบเรียงขึ้นเป็นวารสารวัฒนธรรม  • นางกุลยา เรือนทองดี
      ฉบับ “พระมหาชนก” แห่งแผ่นดิน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสืบสานพระราชปณิธาน  เลขานุการกรม
      ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดไป               • นางสาวเยาวนิศ เต็งไตรรัตน์
                                            • นางสาวกิ่งทอง มหาพรไพศาล

             พระผู้ผดุงความเป็นไทย...ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์       • นายชุมศักดิ์ หรั่งฉายา
                                            •
                                              นายมณฑล ยิ่งยวด
                                            • นางสาวธนพร สิงห์นวล
                                 พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร • นายศาตนันท์ จันทร์วิบูลย์
                                            • นายเอกสิทธิ์ กนกผกา


                                            ฝ่ายกฎหมาย
                                            • นางสาวสดใส จ?าเนียรกุล

                                            ฝ่ายจัดพิมพ์
                                            • นางปนัดดา น้อยฉายา

                                            ผู้จัดท?า
                                            • บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จ?ากัด

      [ ท่านที่ประสงค์น?าข้อเขียนหรือบทความใดๆ ในวารสารวัฒนธรรมไปเผยแพร่ กรุณาติดต่อประสานกับ
      กองบรรณาธิการหรือนักเขียนท่านนั้นๆ โดยตรง ข้อเขียนหรือบทความใดๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร พิมพ์ที่
      วัฒนธรรมฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัวของผู้เขียน คณะผู้จัดท?าไม่จ?าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีข้อผูกพัน  • โรงพิมพ์ส?านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
      กับการส่งเสริมวัฒนธรรมแต่อย่างใด หากท่านมีความประสงค์จะส่งข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรม
      ต่างๆ รวมทั้งท่านที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะ หรือส่งข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรุณาส่งถึง  วารสารวัฒนธรรม
      กองบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนน จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ห้ามจ?าหน่าย
      เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๒๐๘-๙ Facebook :
      วารสารวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม Website : culture.go.th ]

                                                มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐  1
   1   2   3   4   5   6   7   8