Page 5 - Culture2-2016
P. 5

มรดกภูมิปญัญา 


ทางวัฒนธรรม
๑๘ บันเทิงศิลป์


กลองยาวไทย เถดิ เทิงระเริงสนุก
๒๖ 
ช้ันเชิงช่าง

โคมล้านนา ดวงไฟศรทั ธา 


กลางคา่คืนยเ่ีป็ง
๓๔ 
สืบสาวเล่าเรอื่ ง

พระรถเมรี มากกว่าโศกนาฏกรรม 


ของความรกั

๔๒ กีฬา การละเลน่ 


ตั้งเต
๕๐ 
ประเพณี ๒๖

ประเพณแีห่มาลยัข้าวตอก 


พลังศรัทธาอันงดงามแห่งลุ่มนา้ ชี
๕๘ 
จกั รวาลทศั น์

อยู่ไฟ ศาสตร์แห่งการฟื้นฟูกายใจแม่

๖๖ 
ภาษาและหนังสือ
โลกวัฒนธรรม
อกัษรธรรมล้านนา สยามศลิปิน ๙๒ 
แผน่ดินเดียว 

พญานกผู้ย่งิใหญ่เหนอืโลกา

๗๔ 
ศิลปินแห่งชาติ ครฑุ ครุฑา GARUDA 

ปญัญาวจินิธนสาร ๑๐๐มองผา่นหนามเตย

ศลิ ปะคอื สนุ ทรยี ะเพอื่ สงั คม
การตรวจพจิ ารณาภาพยนตร์ (๒)

๘๐ ๑๐๖ 
เชิดชูปูชนยี วฒั นธรรมวิพากษ์ 

เปรอื่ ง ศริ ภิ ทั ร์
ดนตรไี ทย การ ‘ปรบั ปรน’


ครภู าษาไทยของในหลวง
ทางวัฒนธรรม
๘๖ ๑๑๒ 
พื้นบ้านพื้นเมอื ง
นทิ ัศนว์ ฒั นธรรม

ครชูา้งสนุยักลนิ่บปุผา หออคัรศิลปิน 
๘๐ 

ผสู้บืสานภมูปิญัญาขลยุ่บา้นลาว คลงัแห่งงานศิลป์ชน้ัเลิศของแผ่นดิน

3
เมษายน-มถิ นุ ายน ๒๕๕๙    3   4   5   6   7