Page 3 - Culture2-2016
P. 3เจ้าของ
หยาดฝน
• 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ดุจจากฟ้า

บรรณาธิการ

•
นางพมิพ์รวีวฒันวรางกูร 

อธบิดีกรมส่งเสริมวฒันธรรม

ภาพพระเสโทท่ีหล่ังรินในขณะทรงงานกลางพื้นที่ทุรกันดาร เป็นหนึ่งในภาพจา 
ผู้ชว่ยบรรณาธกิาร

ของเหล่าพสกนิกรชาวไทย ท่ีมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอด • 
นายมานัส ทารัตน์ใจ 
ระยะเวลา ๗๐ ปแี ห่งการครองราชย์ พระองคไ์ ด้เสดจ็ พระราชดาเนนิ ไปทว่ั ผนื แผ่นดนิ ไทย 
รองอธิบดีกรมส่งเสรมิวฒันธรรม
เป็นด่ังหยาดฝนท่ีนาความร่มเย็น ความผาสุกมาสู่ปวงประชา เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ •
นางสุนันทา มติ รงาม 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปีวารสาร รองอธิบดกีรมส่งเสริมวฒันธรรม

วัฒนธรรมฉบับดุจหยาดฝนจากฟ้าขอพาผู้อ่านเดินทางไปในพื้นที่โครงการหลวง 

จากภูเขาหัวโล้นได้ถูกพลิกฟื้นให้กลายเป็นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมากมาย ชุบชีวิต กองบรรณาธกิาร
• 
นางกลุ ยา เรือนทองดี 
ความเป็นอยู่ของชาวเขาบนดอยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ด้วยพระเมตตาและสายพระเนตร 
เลขานุการกรม
อันยาวไกลของพระองค์ โครงการหลวงได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาประเทศท่ีทาให้ 
• นางสาวเยาวนิศ เต็งไตรรัตน์ 

ประชาชนชาวไทยได้อยู่ดีมีสุข ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ ดังพระปฐม • นางสาวกงิ่ ทอง มหาพรไพศาล 

บรมราชโองการท่ีว่า“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน •นายชมุศกัดิ์หร่ังฉายา

ชาวสยาม” เมอื่ วนั ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
• นายมณฑล ยง่ิ ยวด

• นางสาวธนพร สิงห์นวล
นอกเหนือจากการอุทิศพระวรกายในการพัฒนาประเทศแล้ว พระบาทสมเด็จ- 
• นายศาตนนั ท์ จนั ทร์วบิ ลู ย์ 
พระเจ้าอยู่หวัทรงมีความสนพระทยัและมคีวามเป็นเลศิในศิลปะหลายสาขากรมสง่เสรมิ 
•นายเอกสทิธิ์กนกผกา
วัฒนธรรมจึงได้จัดสร้างอาคารหออัครศิลปินเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อเป็นสถานท่ี 


จัดแสดงผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระองค์ ส่วนจะมีความ ฝ่ายกฎหมาย

น่าสนใจอย่างไร พลิกอ่านได้ท่ีคอลัมน์นิทัศน์วัฒนธรรม และภายในเล่มยังคงนาผู้อ่าน • นางสาวสดใส จา เนยี รกลุ 


ไปพบเร่อื งราวทางวัฒนธรรมทห่ี ลากหลาย อ่านสนกุ ได้ประโยชน์ไปพร้อมกัน
ฝา่ยจดัพิมพ์

• 
พมิพ์รวีวฒันวรางกรู
นางปนดั ดา น้อยฉายา


ผ้จูดัทําา

• 
บริษทั บุญศิริการพิมพ์ จากัด


พิมพ์ที่
[ ท่านที่ประสงค์นาข้อเขียนหรือบทความใดๆ ในวารสารวัฒนธรรมไปเผยแพร่ กรุณาติดต่อประสานกับ 
• 
กองบรรณาธิการหรือนักเขียนท่านนั้นๆ โดยตรง ข้อเขียนหรือบทความใดๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร โรงพมิ พส์ า นกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ 

วัฒนธรรมฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัวของผู้เขียน คณะผู้จัดทาไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มี 
ข้อผูกพันกับการส่งเสริมวัฒนธรรมแต่อย่างใด หากท่านมีความประสงค์จะส่งข่าวกิจกรรมเก่ียวกับงาน 
วารสารวฒันธรรม
ศิลปวฒันธรรมต่างๆรวมทั้งท่านที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะหรอืส่งข่าวสารเพ่ือการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
จัดพมิพ์เพ่อืเผยแพร่ห้ามจาหน่าย
กรุณาส่งถึง กองบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
เลขที่ ๑๘ ถนนเทยี มรว่ มมติ ร เขตหว้ ยขวาง กรงุ เทพ ๑๐๓๑๐ โทรศพั ท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ตอ่ ๑๒๐๘-๙ 

Facebook : วารสารวัฒนธรรม กรมส่งเสรมิ วัฒนธรรม Website : culture.go.th]


1
เมษายน-มถิ นุ ายน ๒๕๕๙    1   2   3   4   5