Page 52 - may53

Basic HTML Version

๕๐
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช.)
กระทรวงวั
ฒนธรรม ในฐานะหน่
วยงานหลั
กที่
รั
บผิ
ดชอบการ
ดำ
�เนิ
นงานด้
านวั
ฒนธรรมของชาติ
ได้
จั
ดทำ
“โครงการสั
มนา
เครื
อข่
ายทางวั
ฒนธรรมเพื่
อน้
อมนำ
�หลั
กธรรมการเรี
ยนรู้
ตามรอยพระยุ
คลบาทไปสู่
การปฏิ
บั
ติ
ฉลองปี
ที่
๖๐ แห่
พระราชพิ
ธี
บรมราชาภิ
เษกของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
ว”
เพื่
อสร้
างความรู้
ความเข้
าใจให้
แก่
เครื
อข่
ายทางวั
ฒนธรรมใน
ทุ
กพื้
นที่
ทั่
วประเทศ คื
อ สภาวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ด สภาวั
ฒนธรรม
อำ
�เภอ สภาวั
ฒนธรรมตำ
�บล ภาคี
เครื
อข่
ายด้
านวั
ฒนธรรม
ต่
างๆ โดยโครงการดั
งกล่
าวกำ
�หนดจั
ดขึ้
นใน ๔ ภู
มิ
ภาค คื
จั
งหวั
ดมหาสารคาม จั
งหวั
ดระยอง จั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง และจั
งหวั
ลำ
�พู
และเมื่
อวั
นที่
๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ได้
ทำ
�การ
เปิ
ดตั
วโครงการที่
จั
งหวั
ดมหาสารคาม โดยมี
ผู้
ช่
วย
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม
เรื
ออากาศเอก
สุ
ริ
ยะ ศึ
กษากิ
เป็
นประธานจุ
ดเที
ยนปฏิ
ญาณ และนำ
�กล่
าวคำ
�ปฏิ
ญาณ ปฏิ
บั
ติ
ตาม
๑๐ หลั
กธรรมตามรอยพระยุ
คลบาท นอกจากนั้
นแล้
วยั
งได้
มอบนโยบายการน้
อมนำ
หลั
กธรรมการเรี
ยนรู้
ตามรอยเบื้
องพระยุ
คลบาทไปสู่
การปฏิ
บั
ติ
และพร้
อมกั
นน
ี้
รองเลขาธิ
การ
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
นางสาวนั
นทิ
ยา สว่
างวุ
ฒิ
ธรรม
ได้
บรรยายเรื่
องนโยบาย
การขั
บเคลื่
อนงานวั
ฒนธรรมของสวช. กั
บองค์
กรภาคี
เครื
อข่
ายฯ
สำ
�หรั
บในภาคบ่
ายได้
มี
การเสวนาถอดองค์
ความรู้
และตั
วอย่
างจากชุ
มชนในพื้
นที่
๔ ภาค
ที่
นำ
�หลั
กธรรมตามรอยเบื้
องพระยุ
คลบาทไปสู่
การปฏิ
บั
ติ
และสามารถสร้
างความเข้
มแข็
งให้
กั
ชุ
มชน การจั
ดทำ
�โครงการดั
งกล่
าว จะสร้
างความรู้
ความเข้
าใจในการนำ
�หลั
กธรรมตามรอย
พระยุ
คลบาทไปปฏิ
บั
ติ
ในชุ
มชน และเป็
นสั
งคมแห่
งความสุ
การสั
มนาเครื
อข่
ายทางวั
ฒนธรรม
เพื่
อน้
อมนำ
�หลั
กธรรมการเรี
ยนรู้
ตามรอยพระยุ
คลบาทฯ