Page 6 - june53

Basic HTML Version

ในปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงวั
ฒนธรรม โดย
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช.) ได้
รั
การจั
ดสรรงบประมาณเพื่
อสนั
บสนุ
นการแก้
ไขปั
ญหาและ
พั
ฒนาพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
จำ
�นวน ๑๕๘.๒๖
ล้
านบาท
รวมทั้
งงบประมาณจากโครงการไทยเข้
มแข็
ภายใต้
กรอบ
การดำ
�เนิ
นงานเพื่
อแก้
ไขปั
ญหาภาคใต้
:
ครอบครั
วอบอุ่
นชุ
มชนเข้
มแข็
ง ในวิ
ถี
ภาคใต้
ของกระทรวง
วั
ฒนธรรม โดยมี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
อนำ
�มิ
ติ
ทางวั
ฒนธรรมใน
การส่
งเสริ
ม สนั
บสนุ
น ซึ่
งจะเป็
นแนวทางหนึ่
งในการสร้
าง
ภู
มิ
คุ้
มกั
นให้
แก่
ชุ
มชนได้
อยู่
ร่
วมกั
นอย่
างสั
นติ
แนวทางในการดำ
�เนิ
นงานด้
านวั
ฒนธรรมในพื้
นที่
จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
(สตู
ล สงขลา ปั
ตตานี
ยะลา และ
นราธิ
วาส) เพื่
อให้
เกิ
ดประสิ
ทธิ
ภาพและประสบผลสำ
�เร็
จตาม
วั
ตถุ
ประสงค์
อย่
างสู
งสุ
ด สวช. จึ
ง ได้
บู
รณาการ การทำ
�งาน
ทุ
กโครงการที่
ได้
รั
บการสนั
บสนุ
นงบประมาณลงในพื้
นที่
ระดั
ตำ
�บล และระดั
บจั
งหวั
ด ตลอดจนการดำ
�เนิ
นกิ
จกรรมทาง
วั
ฒนธรรมลงในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
โดยแบ่
กิ
จกรรมหลั
กออกเป็
น ๕ กิ
จกรรม ดั
งนี้
สิ
ริ
วิ
ภา ขุ
นเอม...เรี
ยบเรี
ยง
กิ่
งทอง มหาพรไพศาล...ภาพ
๑. การสนั
บสนุ
นงบประมาณอุ
ดหนุ
นสภา
วั
ฒนธรรมระดั
บตำ
�บล
โดยการจั
ดสรรงบประมาณเพิ่
มเติ
มแก่
๘๗
ตำ
�บลในจั
งหวั
ดสงขลา ผ่
านสภาวั
ฒนธรรมตำ
�บลแห่
งละ
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่
อเป็
นค่
าบริ
หารจั
ดการในการขั
บเคลื่
อน
และความต่
อเนื่
องของการดำ
�เนิ
นงาน โดยการส่
งเสริ
บทบาทของสภาวั
ฒนธรรมระดั
บตำ
�บลให้
มี
ความเข้
มแข็
และสามารถขั
บเคลื่
อนงานด้
านวั
ฒนธรรมในพื้
นที่
ได้
อย่
างมี
ประสิ
ทธิ
ภาพและเกิ
ดประสิ
ทธิ
ผล
๒. การส่
งเสริ
มครู
ภู
มิ
ปั
ญญาท้
องถิ่
โดยเน้
นการมี
ส่
วนร่
วมของคนในชุ
มชนและการ
เพิ่
มรายได้
ให้
คนในพื้
นที่
“วั
ฒนธรรมสร้
างคุ
ณค่
า ภู
มิ
ปั
ญญา
สร้
างสรรค์
ไทย”
เป็
นการคั
ดเลื
อกเชิ
ดชู
ปราชญ์
ชาวบ้
าน
ในการถ่
ายทอดภู
มิ
ปั
ญญาท้
องถิ่
น โดยประกอบด้
วย
กิ
จกรรมย่
อย คื
๒.๑ การสื
บค้
นครู
ภู
มิ
ปั
ญญาท้
องถิ่
เพื่
สื
บค้
นครู
ภู
มิ
ปั
ญญาท้
องถิ่
นของตำ
�บล เช่
น ภู
มิ
ปั
ญญาท้
องถิ่
ด้
านอาหาร การแต่
งกาย การละเล่
นพื้
นบ้
าน การแสดงทาง
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม เป็
นต้
น โดยให้
มี
การเปิ
ดเวที
ประชาคม เพื่
เรื่
องจากปก