Page 53 - june53

Basic HTML Version

สำ
�หรั
บรู
ปแบบสถาปั
ตยกรรมของหออั
ครศิ
ลปิ
น จะ
เป็
นอาคารแบบไทยร่
วมสมั
ภายใต้
แนวคิ
ด “อั
ครศิ
ลปิ
รายล้
อมด้
วยศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ซึ่
งพระองค์
ทรงให้
การ
อุ
ปถั
มภ์
และเพื่
อความเหมาะสมกั
บประโยชน์
ใช้
สอย
ในการจั
ดแสดง และเอกลั
กษณ์
ที่
โดดเด่
น รู
ปทรงของ
อาคารจะประกอบด้
วยอาคารหลั
ก ซึ่
งจั
ดแสดงนิ
ทรรศการ
พระราชประวั
ติ
พระราชกรณี
ยกิ
จและพระอั
จฉริ
ยภาพด้
าน
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมของอั
ครศิ
ลปิ
น รายล้
อมด้
วยอาคารรู
ปตั
U ซึ่
งจั
ดแสดงนิ
ทรรศการประวั
ติ
และผลงานของศิ
ลปิ
แห่
งชาติ
ภายในหออั
ครศิ
ลปิ
นนั้
น ได้
แบ่
งออกเป็
นห้
องต่
างๆ
บนพื้
นที่
๓ ชั้
น ประกอบด้
วย
ห้
องจั
ดแสดงนิ
ทรรศการถาวรพระราชประวั
ติ
พระราชกรณี
ยกิ
จของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว ใน
ฐานะที่
ทรงเป็
น “อั
ครศิ
ลปิ
น”
จำ
�นวน ๒ ห้
อง ได้
แก่
ห้
องอั
ครศิ
ลปิ
น (ชั้
นที่
๒)
จั
ดแสดงพระราชประวั
ติ
พระราชกรณี
ยกิ
จ พระอั
จฉริ
ยภาพด้
านศิ
ลปะและวั
ฒนธรรม
ของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว ด้
านภู
มิ
สถาปั
ตยกรรม
หั
ตถกรรม จิ
ตรกรรม ประติ
มากรรม วรรณศิ
ลป์
วาทศิ
ลป์
และศิ
ลปะการถ่
ายภาพ นำ
�เสนอในรู
ปแบบภาพวี
ดิ
ทั
ศน์
และ
หุ่
นจำ
�ลองต่
างๆ พร้
อมทั้
งหนั
งสื
อพระราชนิ
พนธ์
และภาพพลิ
วรรณกรรมพระมหาชนก
ห้
องอั
ครศิ
ลปิ
น (ชั้
นที่
๓)
(คี
ตศิ
ลป์
และการพระราชนิ
พนธ์
เพลง)
จั
ดแสดง
พระอั
จฉริ
ยภาพด้
านคี
ตศิ
ลป์
การพระราชนิ
พนธ์
เพลง และ
ภาพยนตร์
ส่
วนพระองค์
นำ
�เสนอในรู
ปแบบของภาพยนตร์
๓ มิ
ติ
ประกอบการจั
ดแสดงบทเพลงพระราชนิ
พนธ์
ใน
ระบบ ๓ มิ
ติ
ที่
ทั
นสมั
ยที่
สุ
ด นอกจากนี้
ยั
งมี
ตู้
จั
ดแสดง
พระฉายาลั
กษณ์
“อั
ครศิ
ลปิ
น” ขณะทรงดนตรี
และตู้
จั
ดแสดง
บทเพลงพระราชนิ
พนธ์
ด้
วย
ห้
องจั
ดแสดงนิ
ทรรศการเทิ
ดพระเกี
ยรติ
“วิ
ศิ
ษฏศิ
ลปิ
น”
จำ
�นวน ๑ ห้
อง จะอยู่
บริ
เวณชั้
น ๑ จั
ดทำ
�ขึ้
เพื่
อเทิ
ดพระ เกี
ยรติ
สมเด็
จพระ เทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ
สยามบรมราชกุ
มารี
ในฐานะที่
ทรงเป็
น “วิ
ศิ
ษฏศิ
ลปิ
น”
ภายในห้
องจะจั
ดแสดงพระราชประวั
ติ
ของสมเด็
จพระเทพ
รั
ตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
และพระปรี
ชาสามารถ
ทางด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรมและพระจริ
ยวั
ตรที่
งดงาม คื
พระปรี
ชาสามารถด้
านอั
กษรศาสตร์
(ผลงานพระราชนิ
พนธ์
)
พระปรี
ชาสามารถด้
านจิ
ตรกรรมและภาพถ่
ายฝี
พระหั
ตถ์
และพระปรี
ชาสามารถด้
านดนตรี
ไทย นำ
�เสนอด้
วยระบบสื่
ซอฟแวร์
มั
ลติ
มี
เดี
ยและสื่
อวี
ดิ
ทั
ศน์
ห้
องจั
ดแสดงประวั
ติ
ผลงานและภู
มิ
ปั
ญญา
ของศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ทุ
กสาขา จำ
�นวน ๒๐๓ ท่
าน แบ่
ออกเป็
นห้
องนิ
ทรรศการศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
(ชั้
นที่
๑)
นำ
�เสนอผลงานด้
านวรรณศิ
ลป์
ซึ่
งเป็
นศิ
ลปะ
ทางวรรณกรรม บทประพั
นธ์
ที่
ปลุ
กมโนคติ
(Imagina-
tion) ของผู้
อ่
านให้
เกิ
ดจิ
นตนาการ ความเพลิ
ดเพลิ
นตาม
๕๑