Page 55 - july53

Basic HTML Version

กริ๊
ง.... กริ๊
ง...... กริ๊
ง.....เสี
ยงโทรศั
พท์
มื
อถื
อของผม ดั
งขึ้
นประมาณ
เวลา ๗.๓๐ น. ของวั
นอาทิ
ตย์
ที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จากเสี
ยงเรี
ยก
โทรศั
พท์
ที่
ดั
งติ
ดต่
อกั
นหลายๆ ครั้
ง ทำ
�ให้
ผมต้
องรี
บตื่
นมารั
บโทรศั
พท์
ได้
ยิ
เสี
ยงผู้
พู
ดอย่
างรี
บร้
อนด้
วยสำ
�เนี
ยงภาษาท้
องถิ่
น ว่
“อาจารย์
น้
องๆ ที่
เกาะหลี
เป๊
ะ จั
งหวั
ดสตู
ล ประมาณ ๑๐ คน เขาสนใจการเข้
าค่
ายการ์
ตู
นฯ
ที่
สวช. ประกาศรั
บสมั
คร แต่
ด้
วยอายุ
ของน้
องเขายั
งไม่
ถึ
งเกณฑ์
คื
น้
องๆ มี
อายุ
๑๐-๑๑ ปี
แต่
ในประกาศแจ้
งไว้
ว่
ารั
บสมั
ครเยาวชนที่
มี
อายุ
๑๓-๑๘ ปี
อาจารย์
ช่
วยหน่
อยนะเพราะเด็
กๆ อยากเรี
ยนมากๆ”
พอผมได้
ยิ
นคำ
�ถามตรงนี้
จึ
งเข้
าใจความรู้
สึ
กของเด็
กๆ ที่
อยู่
ใน “เกาะ” ไกล
แสนไกลจากตั
วเมื
องรอคอยคำ
�ตอบอย่
างมี
ความหวั
งจึ
งรี
บตอบไปทั
นที
ว่
คงไม่
เป็
นปั
ญหาอะไร โดยจะรี
บปรึ
กษากั
บผู้
บริ
หารและวิ
ทยากรครู
ผู้
สอน
ที่
กำ
�หนดเกณฑ์
ในการรั
บสมั
ครเข้
าค่
ายครั้
งนี้
ให้
ใจเย็
นๆ นะ เด็
กๆ ที่
อยู่
เกาะหลี
เป๊
ะได้
เรี
ยนแน่
นอน
ทำ
�ให้
ผมนึ
กขึ้
นมาได้
ว่
า กำ
�ลั
งใกล้
จะเปิ
ดโครงการเข้
าค่
ายการ์
ตู
วั
ฒนธรรมไทยเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
“รั
กชาติ
รั
กถิ่
น รั
กษ์
ศิ
ลป์
แผ่
นดิ
พ่
อ”
ที่
จั
งหวั
ดปั
ตตานี
ระหว่
างวั
นที่
๒๕- ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ผลสรุ
จากการปรึ
กษาถึ
งการยื
ดหยุ่
นเกณฑ์
การรั
บสมั
ครเด็
กเพื่
อเข้
าค่
ายการ์
ตู
ก็
ประสบความสำ
�เร็
จ ทำ
�ให้
เด็
กๆ จากเกาะหลี
เป๊
ะ จ.สตู
ล และเด็
กที่
อยู่
ในวั
ยเดี
ยวกั
นภายใน ๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
ประกอบด้
วย จั
งหวั
ยะลา นราธิ
วาส ปั
ตตานี
สงขลาและสตู
ล ที่
มี
ความสนใจได้
มี
โอกาส
เข้
าค่
ายเรี
ยนรู้
การวาดการ์
ตู
นได้
ฝึ
กปฏิ
บั
ติ
ได้
สั
มผั
สประสบการณ์
ตรง
กั
บวิ
ทยากรครู
เขี
ยนการ์
ตู
นมื
ออาชี
ที่
มี
ผลงานเป็
นที่
รู้
จั
กของประเทศไทย
และในต่
างประเทศอี
กด้
วย
ค่
ายการ์
ตู
นวั
ฒนธรรมไทยเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ฯ “รั
กชาติ
รั
กถิ่
รั
กษ์
ศิ
ลป์
แผ่
นดิ
นพ่
อ”
เป็
นโครงการที่
บรรจุ
กิ
จกรรม ที่
หลากหลายเพื่
อให้
เข้
าถึ
งกลุ่
มเยาวชนที่
อยู่
ในระดั
บท้
องถิ่
น ทุ
กส่
วนภู
มิ
ภาคของประเทศไทย
โดย
นำ
�มิ
ติ
ของการเขี
ยนและการวาดการ์
ตู
น มาทำ
�หน้
าที่
ในการสื่
อสาร
อั
นประกอบไปด้
วยภาคทฤษฎี
และภาคปฏิ
บั
ติ
การ อาทิ
หลั
กการเขี
ยนการ์
ตู
เบื้
องต้
น เทคนิ
คการเขี
ยนการ์
ตู
นเรื่
องสั้
น กิ
จกรรมเชิ
งปฎิ
บั
ติ
การ
ขั้
นตอนการจั
ดทำ
�ต้
นฉบั
บของการ์
ตู
น เป็
นต้
น รวมทั้
งกิ
จกรรมกลุ่
ฉั
ตรชั
ย ตวนกู
เปี
ย…เรื่
องและภาพ
สั
มพั
นธ์
ซึ่
งในการดำ
�เนิ
นกิ
จกรรมครั้
งนี้
จั
ดกั
นที่
จั
งหวั
ดปั
ตตานี
โดย
ให้
เยาวชนที่
มี
อายุ
ตั้
งแต่
๑๐-๑๘ ปี
อยู่
ค่
าย ๔ วั
น รวมจำ
�นวน
๒๕๐ คนจาก ๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
จั
งหวั
ดละ ๕๐ คนโดยมี
เป้
าหมายหลั
กให้
เด็
กและเยาวชนทุ
กคนสามารถสร้
างผลงานการ์
ตู
ขนาดสั้
นและสื่
อความหมายถึ
งความเหมื
อน ความต่
างที่
หลากหลาย
อั
นสามารถอยู่
ในสั
งคมเดี
ยวกั
นอย่
างมี
ความสุ
ข พร้
อมทั้
งได้
วาดภาพ
การ์
ตู
นร่
วมกั
นบนป้
ายผ้
า เพื่
อสื่
อความหมาย การเทิ
ดทู
นพระบาทสมเด็
พระเจ้
าอยู่
หั
ดั
งนั้
การ์
ตู
นนั
บว่
าเป็
นงานศิ
ลปะ ที่
มี
คุ
ณค่
า และเอกลั
กษณ์
เฉพาะตั
วที่
สามารถถ่
ายทอดเรื่
องราวผ่
านลายเส้
นได้
ทุ
กเรื่
อง ไม่
ว่
จะเป็
นการเมื
อง เศรษฐกิ
จ สั
งคมและวั
ฒนธรรมและที่
สำ
�คั
ญการ์
ตู
ยั
งป็
นสื่
อที่
ใกล้
ชิ
และได้
รั
บความนิ
ยมชื่
นชอบ ยอมรั
บจากทั้
งเด็
กและ
ผู้
ใหญ่
แทบจะไม่
มี
ข้
อจำ
�กั
ดทางการสื่
อสารด้
านภาษา อี
กทั้
งเป็
นสื่
อเพื่
สร้
างกิ
จกรรม ความเข้
าใจและความสั
มพั
นธ์
ที่
งดงาม ก้
าวข้
ามกำ
�แพง
ภาษาและวั
ฒนธรรมของแต่
ละท้
องถิ่
น อั
นนำ
�มาซึ่
งความเกื้
อกู
ลมิ
ตรภาพ
และความเข้
าใจระหว่
างกั
นให้
มากยิ่
งขึ้
เด็
กและเยาวชนที่
มาเข้
าค่
ายฯ ได้
มี
โอกาสแสดงฝี
มื
อด้
วยการ
เขี
ยนการ์
ตู
นลงบนผื
นผ้
าที่
มี
ความยาว ๘๔๐ เมตร เพื่
อเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว ๘๔ พรรษา ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ น้
องเยาวชน
พร้
อมใจกั
นแสดงพลั
งในการถ่
ายทอดความรั
ก และการเทิ
ดทู
นพระบาท
สมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว ด้
วยการร่
วมแรงร่
วมใจถ่
ายทอดความรู้
สึ
กผ่
านการ
เขี
ยนการ์
ตู
น นั
บได้
ว่
าเห็
นผลงานชนิ
ดที่
เรี
ยกว่
าคาดไม่
ถึ
งว่
าเด็
กเยาวชน
ไทยถึ
งแม้
จะอยู่
ห่
างไกล ก็
มี
ฝี
มื
อที่
สุ
ดยอดและมี
คุ
ณภาพเชิ
งสร้
างสรรค์
จริ
งๆ
โครงการค่
ายการ์
ตู
นวั
ฒนธรรมไทยเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ฯ“รั
กชาติ
รั
ถิ่
น รั
กษ์
ศิ
ลป์
แผ่
นดิ
นพ่
อ” ยั
งต้
องดำ
�เนิ
นการไปจั
ดให้
ครบทั้
ง ๔ ภู
มิ
ภาค
ของประเทศไทยและจะนำ
�ผลงานทั้
งหมดมาจั
ดแสดงที่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรม
แห่
งประเทศไทย เนื่
องในโอกาสวั
นพ่
อ เพื่
อเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พระบาท
สมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว ๘๔ พรรษา ในปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๔
โครงการค่
ายการ์
ตู
นวั
ฒนธรรมไทยเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
เป็
นการเสริ
มสร้
างสุ
นทรี
ยะทาง
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม แก่
เด็
กและเยาวชนไทย
ให้
มี
พฤติ
กรรมไปในเชิ
งสร้
างสรรค์
ผลงานทางศิ
ลปะ ซึ่
งมี
ความสำ
�คั
ญไม่
ยิ่
งหย่
อนไปกว่
าการได้
เรี
ยนรู้
ในเรื่
อง
อื่
นๆ
พวกเราในฐานะเป็
นหน่
วยงาน
ที่
ส่
ง เ ส ริ
ม ส นั
บ ส นุ
น ท า ง ด้
า น
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทย จะดำ
�เนิ
นการให้
เยาวชนของชาติ
ได้
รั
บการฝึ
กฝนสั่
งสม
ประสบการณ์
อย่
างต่
อเนื่
องต่
อไป
ล่
องใต้
ค่
ายการ์
ตู
น หนุ
กจั
งหู้
๕๓