Page 3 - aug53

Basic HTML Version

ร้
อยถ้
อยความคิ
(เปษณนาทฉั
นท์
๑๖)
ประมวลมาเลศไพเศษศุ
ภสรรพ์
ประทิ่
นเสาวคั
นธ์
ไกวั
ลจั
กรวาล
ประพั
นธ์
วรรณศิ
ลป์
รบิ
ลบทมาลย์
พิ
สิ
ฐพิ
ษฐานกตั
ญชลี
กร
พระคุ
ณสุ
นทรากรุ
ณาปรานี
ไพศาลสุ
ขศรี
ทวี
บวร
ประดุ
จสุ
ทธิ
ธารประสานสาคร
นราอาทรสโมสรสุ
ขขี
พระราชจริ
ยวั
ตรประกาศกิ
ตติ
ศั
กดิ์
ประชาจงรั
กประจั
กษ์
ภั
กดี
พระคุ
ณบุ
ญญาพิ
ทั
กษ์
ธานี
ประเสริ
ฐเทิ
ดศรี
บดี
เนาวมิ
นทร์
(วสั
นตดิ
ลกฉั
นท์
๑๔)
ดั่
งองค์
ศศี
สุ
ริ
ยศั
กดิ์
ปฏิ
ภั
กดิ์
พระจั
กริ
นทร์
เป็
นศั
กดิ
ศรี
นวบดิ
น-
ทรรั
ตนนารี
ดั่
งเทวศิ
ลปนิ
มิ
ธสฤษฏ์
สุ
ศิ
ลปี
ปั
ญญาสยามปฐพี
ก็
สะท้
อนสกลไกร
ดั่
งมาตุ
รงคนคริ
น-
ทรปิ่
นไผทไทย
ฟื้
นปรี
ชญาณบุ
พสมั
อนุ
รั
กษ์
และรั
งสรรค์
ดั่
งเทพ
“นที
พนพิ
ทั
กษ์
วนรั
กษ์
ชลาขั
ณฑ์
คื
อคู่
รตี
สิ
ริ
นิ
รั
นดร์
อภิ
วั
นทนุ
สสรณ์
บรรจบสมั
ยมหุ
ติ
ฤกษ์
ทิ
พเบิ
กวราธร
อั
ญเชิ
ญติ
รั
ตนบวร
จตุ
พิ
ธประสิ
ทธิ
ชั
เนิ่
นนานพระชนม์
สิ
ริ
สวั
สดิ์
ศตพรรษนิ
รั
ติ
ศั
เป็
นปิ่
นนรานิ
รสมั
จิ
รกั
ลป์
อนั
นต์
เทอญ
ด้
วยเกล้
าด้
วยกระหม่
อม ขอเดชะ
ข้
าพระพุ
ทธเจ้
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
กระทรวงวั
ฒนธรรม
นายประยอม ซองทอง ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ร้
อยกรอง
พระสยามมาตากตั
ญชลี
๑๒ สิ
งหาคม ๒๕๕๓