Page 43 - sep52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
41
หนั
งสื
อน่
าอ่
าน
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
, สำนั
กงาน.
การเรี
ยนรู้
ตามรอยพระยุ
คลบาทในโครงการ
วั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชน.
กรุ
งเทพฯ : โรงพิ
มพ์
องค์
การสงเคราะห์
ทหารผ่
านศึ
ก, ๒๕๕๒.
๑๐๓ หน้
า.
(๓๓๐๙๕๙๓ ค๑๒๓ก)
สำนั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ได้
จั
ดทำคู่
มื
อการเรี
ยนรู้
ตามรอย
พระยุ
คลบาทในโครงการวั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชนฉบั
บนี้
ขึ้
น เพื่
อนำเสนอหลั
กธรรมตาม
รอยพระยุ
คลบาท ๑๐ ประการ เกี่
ยวกั
บทำงานอย่
างผู้
รู้
จริ
งและมี
ผลงานเป็
นที่
ประจั
กษ์
มี
ความ
อดทนมุ่
งมั่
นยึ
ดธรรมะและความถู
กต้
อง ความอ่
อนน้
อมถ่
อมตน เรี
ยบง่
าย และประหยั
มุ่
งประโยชน์
คนส่
วนใหญ่
เป็
นหลั
ก รั
บฟั
งความเห็
นของผู้
อื่
นและเคารพความคิ
ดที่
แตกต่
าง
มี
ความตั้
งใจจริ
งและขยั
นหมั่
นเพี
ยร มี
ความสุ
จริ
ตและความกตั
ญญู
พึ่
งตนเองส่
งเสริ
มคนดี
และคนเก่
ง รั
กผู้
อื่
น และการเอื้
อเฟื้
อซึ่
งกั
นและกั
น โดยคาดหวั
งว่
าการเรี
ยนรู้
หลั
กธรรมตาม
รอยพระยุ
คลบาท จะเป็
นแนวทางการดำเนิ
นงานอย่
างมี
สติ
เป็
นผู้
รู้
จริ
ง ใฝ่
ดี
และยึ
ดประโยชน์
ส่
วนรวมเป็
นที่
ตั้
ง หากประชาชนสนใจศึ
กษาหลั
กธรรมตามรอยพระยุ
คลบาทของพระบาทสมเด็
พระเจ้
าอยู่
หั
วให้
ถ่
องแท้
และน้
อมนำมาประพฤติ
ปฏิ
บั
ติ
ด้
วยตนเองเพื่
อเจริ
ญรอยตาม
พระยุ
คลบาท จะทำให้
สามารถนำพาชุ
มชน และสั
งคมอยู่
ร่
วมกั
นอย่
างสั
นติ
สุ
ขและยั่
งยื
ตลอดไป
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
, สำนั
กงาน.
จากเส้
นใยสู่
ผื
นผ้
า จากภู
มิ
ปั
ญญาสู่
อาภรณ์
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ.
กรุ
งเทพฯ : โรงพิ
มพ์
ชุ
มนุ
มสหกรณ์
การเกษตรแห่
งประเทศไทย, ๒๕๕๒. ๑๘๗ หน้
า.
(๖๗๗ ค๑๒๓)
สำนั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
และสภาสตรี
แห่
งชาติ
ในพระบรมราชิ
นู
ปถั
มภ์
ร่
วมจั
ดงาน
“จากเส้
นใยสู่
ผื
นผ้
า จากภู
มิ
ปั
ญญาสู่
อาภรณ์
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
พระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ”
ขึ้
น เมื่
อวั
นที่
๙ กั
นยายน พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๑
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย โดยมุ่
งเน้
นรณรงค์
ให้
เยาวชนและประชาชน
มี
ความรู้
ความเข้
าใจ และหั
นมานิ
ยมใช้
ผ้
าไทยในชี
วิ
ตประจำวั
น อั
นเป็
นการส่
งเสริ
มรายได้
ให้
แก่
ท้
องถิ่
นที่
ผลิ
ตผ้
าพื้
นเมื
อง และสำนั
กงานฯ ได้
จั
ดพิ
มพ์
หนั
งสื
“จากเส้
นใยสู่
ผื
นผ้
า จากภู
มิ
ปั
ญญา
สู่
อาภรณ์
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
สมเด็
จพระนางเจ้
าสิ
ริ
กิ
ติ์
พระบรมราชิ
นี
นาถ”
ขึ้
น เพื่
อนำเสนอ
ข้
อมู
ลเกี่
ยวกั
บผ้
าไทยในภู
มิ
ภาคต่
าง ๆ ของประเทศไทยและชุ
ดผ้
าไทยที่
ใช้
ในพิ
ธี
การและใช้
ใน
ชี
วิ
ตประจำวั
นของจั
งหวั
ดต่
าง ๆ และการแสดงแบบชุ
ดชาติ
พั
นธุ์
ที่
ได้
จั
ดแสดงในงานครั้
งนี้
ซึ่
งได้
รั
บความร่
วมมื
อจากผู้
แสดงแบบกิ
ตติ
มศั
กดิ์
อาทิ
ผู้
ว่
าราชการจั
งหวั
ด นายกเหล่
ากาชาด
ผู้
แทนจากสภาสตรี
แห่
งชาติ
ในพระบรมราชิ
นู
ปถั
มภ์
ข้
าราชการจากสำนั
กงานวั
ฒนธรรม
จั
งหวั
ด และสภาวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดทั่
วประเทศ อั
นจะนำไปสู่
การธำรงรั
กษาและส่
งเสริ
มการใช้
ผ้
าไทยให้
เป็
นเอกลั
กษณ์
อยู่
คู่
ชาติ
และการแสดงแบบชุ
ดชาติ
พั
นธุ์
ไทยสื
บไป
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
, สำนั
กงาน.
องค์
ความรู้
มติ
และข้
อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
๒๕๕๑.
กรุ
งเทพฯ : โรงพิ
มพ์
ชุ
มนุ
มสหกรณ์
การเกษตร
แห่
งประเทศไทย, ๒๕๕๒. ๑๖๐ หน้
า.
(๓๐๖ ค๑๒๓อ)
นำเสนอข้
อมู
ลเกี่
ยวกั
บคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(กวช.) ทั้
งที่
มาของ
กวช. องค์
ประกอบของ กวช. อำนาจหน้
าที่
ของ กวช. หน่
วยงานเลขานุ
การของ กวช.
การประชุ
มของ กวช. แนวโน้
มการเปลี่
ยนแปลงของ กวช. กรรมการผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
ในคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(ชุ
ดปั
จจุ
บั
น) บรรยากาศการประชุ
มคณะกรรมการ
วั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ประมวลภาพกิ
จกรรมคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประมวลมติ
ข้
อเสนอแนะ ข้
อคิ
ด ข้
อสั
งเกต ความเห็
นทางวิ
ชาการ รวมทั้
องค์
ความรู้
ที่
สำคั
ญเกี่
ยวกั
บการดำเนิ
นงานและแนวทางการพั
ฒนางานวั
ฒนธรรมพร้
อม
ประวั
ติ
ย่
อของคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ปี
งบประมาณ ๒๕๕๑ เพื่
อเผยแพร่
ไปยั
เครื
อข่
ายวั
ฒนธรรม หน่
วยงานต่
าง ๆ และผู้
สนใจ เพื่
อนำไปใช้
ประโยชน์
ในการวางแผน
และพั
ฒนาการดำเนิ
นงานวั
ฒนธรรมต่
อไป
สาระน่
ารู้
ติ
ดตามอ่
านได้
ที่
:
ห้
องสมุ
ดวั
ฒนธรรม สำนั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ