Page 11 - sep52

Basic HTML Version

วารสารวั
ฒนธรรมไทย
เป็
นวั
นเยาวชนแห่
งชาติ
โดยถื
อว่
าเป็
นวั
นที่
เป็
นสิ
ริ
มงคลวั
นหนึ่
เนื่
องจากเป็
นวั
นคล้
ายวั
นพระราชสมภพของพระมหากษั
ตริ
ย์
ในพระบรมราชจั
กรี
วงศ์
สองพระองค์
ด้
วยกั
น คื
อ พระบาทสมเด็
พระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว (รั
ชกาลที่
๕) และพระบาทสมเด็
พระปรเมนทรมหาอานั
นทมหิ
ดล (รั
ชกาลที่
๘) ซึ่
งทั้
งสองพระองค์
ได้
เสด็
จขึ้
นเถลิ
งถวั
ลย์
ราชสมบั
ติ
ในขณะที่
ยั
งทรงพระเยาว์
ถื
อเป็
วั
นสิ
ริ
มงคลที่
เยาวชนไทยควรสำนึ
กในพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ของล้
นเกล้
าทั้
งสองพระองค์
และที่
สำคั
ญเยาวชนไทยควรกระตื
อรื
อร้
ที่
จะพั
ฒนาตนเองและประพฤติ
ตนให้
เป็
นประโยชน์
สุ
ขต่
อชุ
มชน
สั
งคม และประเทศชาติ
การที่
ทางราชการกำหนดวั
นเยาวชนแห่
งชาติ
ขึ้
นมานั้
มี
เป้
าหมายที่
สำคั
ญ ๓ ประการด้
วยกั
น คื
๑. เพื่
อให้
เยาวชนไทยในช่
วงอายุ
ระหว่
าง ๑๕-๒๕ ปี
ได้
ตระหนั
กถึ
งความสำคั
ญในการพั
ฒนาตนเอง พั
ฒนาชุ
มชน
และพั
ฒนาประเทศ
๒. เพื่
อให้
ประชาชนไทยได้
ตระหนั
กถึ
งความสำคั
ของการพั
ฒนาเยาวชนของชาติ
ให้
เป็
นทรั
พยากรบุ
คคลที่
มี
ความ
สำคั
ญต่
อประเทศชาติ
ทั้
งในด้
านคุ
ณภาพและคุ
ณธรรม
๓. เพื่
อให้
นโยบายส่
งเสริ
มและพั
ฒนาเยาวชนของชาติ
ได้
ดำเนิ
นไปอย่
างต่
อเนื่
องและสั
มฤทธิ์
ผล
นอกจากเป้
าหมายแล้
ว ยั
งได้
กำหนดคุ
ณสมบั
ติ
ของเด็
และเยาวชนที่
พึ
งประสงค์
ดั
งนี้
๑. มี
ความผู
กพั
นในครอบครั
ว ภาคภู
มิ
ใจในความเป็
นไทย
มี
ทั
กษะในอาชี
พและการดำรงชี
วิ
ตที่
รู้
จั
กเคารพสิ
ทธิ
ของผู้
อื่
๒. มี
สุ
ขภาพและพลานามั
ยแข็
งแรงและรู้
จั
กการป้
องกั
ตนเองจากโรคและสิ่
งเสพติ
๓. มี
วุ
ฒิ
ภาวะทางอารมณ์
จริ
ยธรรม คุ
ณธรรมและมี
พฤติ
กรรมด้
านความรั
บผิ
ดชอบตามวั
๔. มี
เจตคติ
ที่
ดี
ต่
อการทำงาน มี
ศั
กดิ์
ศรี
และความภาค
ภู
มิ
ใจในการทำงานสุ
จริ
๕. รู้
จั
กคิ
ดอย่
างมี
เหตุ
ผลรอบด้
าน และพั
ฒนาตนเอง
อย่
างต่
อเนื่
อง
๖. รู้
จั
กช่
วยเหลื
อผู้
ด้
อยโอกาสและมี
ส่
วนร่
วมเพื่
อการ
พั
ฒนาชุ
มชนและประเทศชาติ
จะเห็
นได้
ว่
าที่
ผ่
านมาทางราชการได้
ส่
งเสริ
มและพั
ฒนา
เยาวชนของชาติ
ให้
เข้
ามามี
ส่
วนร่
วมในการพั
ฒนาประเทศ
พร้
อมทั้
งปลู
กฝั
งสร้
างจิ
ตสำนึ
กให้
เยาวชนมี
ความภาคภู
มิ
ใจ
ในความเป็
นไทยมาอย่
างต่
อเนื่
อง แต่
ทั้
งนี้
การพั
ฒนาเยาวชน
ของชาติ
จะเป็
นหน้
าที่
ของภาครั
ฐฝ่
ายเดี
ยวคงไม่
ได้
ภาคเอกชน
ควรเข้
ามามี
ส่
วนร่
วมในการพั
ฒนาด้
วย ในด้
านการฝึ
กอาชี
การให้
งานทำ จะสามารถช่
วยให้
เยาวชนมี
รายได้
สามารถเลี้
ยงตนเอง
และครอบครั
ว และที่
สำคั
ญที่
สุ
ดคงเป็
นสถาบั
นครอบครั
ว ถ้
าเด็
ได้
รั
บความรั
ก ความอบอุ่
น การอบรมสั่
งสอนที่
ดี
จากครอบครั
วแล้
ก็
จะเติ
บโตขึ้
นเป็
นผู้
ใหญ่
ที่
ดี
และมี
คุ
ณภาพต่
อไปในอนาคต
ข้
อมู
ลอ้
างอิ
ง จากหนั
งสื
อวั
นและประเพณี
สำคั
ญ ของศิ
ริ
วรรณ คุ้
มโห้
และวิ
กิ
พี
เดี