Page 4 - june52

Basic HTML Version

„น«ั
น∑’่
ÚÙ ¡ิ
ถÿ
นา¬น æÿ
∑∏»ั
กรา™ ÚııÚ
ประเท»ไทยจะครบ
๗๗ ปï
แห่
งการเปลี่
ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบู
รณา≠าสิ
ทธิ
ราชย์
มาเป็
นระบอบประชาธิ
ปไตยอั
นมี
พระมหากษั
ตริ
ย์
เป็
นประมุ
ข ตลอดการ
เดิ
นทางสายประชาธิ
ปไตย ประเท»ไทยได้
ผ่
านวิ
กƒตการณ์
ทางการเมื
อง
ที่
ประชาชนในประเท»แบ่
งขั้
ว เลื
อกข้
าง และเรี
ยกร้
องให้
ประเท»ชาติ
อยู่
ภายใต้
แนวความคิ
ดของบุ
คคลที่
ถู
กยกย่
องให้
เป็
นแกนนำ
ในวั
นนี้
วั
นที่
ประเท»ชาติ
รั
กษาร่
องรอยความบอบช้
ำ ถ÷
งเวลาแล้
ที่
คนไทยทุ
กคนจะต้
องเรี
ยนรู้
ถ÷
งความเป็
นประชาธิ
ปไตยที่
แท้
จริ
ง โดยเริ่
มต้
ที่
การมี
วั
≤นธรรมประชาธิ
ปไตย ดั
งที่
».นพ.ประเว» วะสี
ได้
กล่
าวไว้
ว่
“วั
≤นธรรมประชาธิ
ปไตย ย÷
ดหลั
กสั
นติ
วิ
ธี
แก้
ไขความขั
ดแย้
ง หรื
ความคิ
ดเห็
นที่
แตกต่
างกั
นโดยสั
นติ
ตามกติ
กาของกÆหมายหรื
อรั
∞ธรรมนู
ไม่
ปลุ
กเร้
าอารมณ์
ให้
เกิ
ดความโกรธ หรื
อความเกลี
ยดชั
ง ประชาธิ
ปไตย
ย÷
ดหลั
กนิ
ติ
รั
∞หรื
อนิ
ติ
ธรรม เป็
นหั
วใจสำคั
≠ในการปกครองบ้
านเมื
อง กล่
าวคื
ย÷
ดกÆหมายเป็
นหลั
ก ไม่
ใช่
ย÷
ดตั
วบุ
คคลผู้
มี
อำนาจเป็
นหลั
ก”
ทิ
»ทางประเท»ไทยจะเป็
นอย่
างไร เราคนไทยคื
อผู้
กำหนด
Ò
©∫—
∫ ‡¥◊
Õπ¡‘
∂ÿ
π“¬π æ.». ÚııÚ
É
Õ¬∂â
Õ¬§«“¡§‘
¥
√—°‡∏Õª√–‡∑»‰∑¬
Ú
∫∑∫√√≥“∏‘
°“√
‡√◊ËÕß®“°ª°
 “√∫—≠
‡√◊Ë
Õß®“°ª°
∫∑∫√√≥“∏‘
°“√
ที่
มี
วั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตย จะต้
องเริ่
มต้
นด้
วย
ศรั
ทธา
คื
อ ความเชื่
อมั่
นในการปกครอง
ระบอบประชาธิ
ปไตยอั
นมี
พระมหากษั
ตริ
ย์
เป็
นประมุ
ขé
ผู้
เขี
ยนเห็
นด้
วยอย่
างยิ่
งกั
บคำกล่
าวของ
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
หรื
อที่
รู้
จั
กในนามราษฎรอาวุ
โส ท่
านเป็
นปราชญ์
ทางการเมื
องและผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
ทางวั
ฒนธรรม ที่
มี
ผู้
ให้
ความเคารพนั
บถื
ออย่
างมากมาย ทุ
กครั้
งที่
ท่
านออกมาให้
สั
มภาษณ์
ประเด็
ทางการเมื
อง ก็
จะทำให้
ผู้
หลั
กผู้
ใหญ่
ในบ้
านเมื
องต้
องหยุ
ดคิ
ด...ไม่
มากก็
น้
อย
อี
กไม่
กี่
วั
นประเทศไทยก็
จะครบรอบ ๗๗ ปี
ของการเปลี่
ยนแปลงการปกครองมาเป็
นระบอบ
ประชาธิ
ปไตยอั
นมี
พระมหากษั
ตริ
ย์
เป็
นประมุ
ข แต่
ลองคิ
ดกั
นให้
ดี
บ้
านเมื
องเราได้
มี
การพั
ฒนาไปมากน้
อย
เพี
ยงใด ถึ
งเวลาแล้
วหรื
อยั
งที่
เราคนไทยจะได้
ร่
วมกั
นสร้
างวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยให้
เกิ
ดขึ้
นในสั
งคม
เพื่
อให้
คนไทยได้
เข้
าใจถึ
งความหมายที่
แท้
จริ
งของคำว่
า çประชาธิ
ปไตยé
ในวั
นนี้
หากผู้
ใหญ่
ไม่
ทำให้
เห็
นเป็
นแบบอย่
างที่
ดี
กลั
วเหลื
อเกิ
นว่
า ในวั
นข้
างหน้
าลู
กหลานไทย
จะเข้
าใจความหมายของคำว่
า çประชาธิ
ปไตยé ผิ
ดเพี้
ยนไปมากน้
อยเพี
ยงใด...ซึ่
งไม่
แตกต่
างจากที่
ผู้
ใหญ่
ทำให้
เห็
นกั
นอยู่
ทุ
กวั
นนี้
วารสาร çวั
ฒนธรรมไทยé แม้
เป็
นสื่
อสิ่
งพิ
มพ์
เล็
กๆ แต่
ก็
เชื่
อว่
า เรื่
องราวต่
างๆ ที่
นำเสนอก็
คงพอ
จะช่
วยให้
หลายๆคนได้
เข้
าใจถึ
งคำว่
า çวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยé ได้
อย่
างถ่
องแท้
纟â
¯
É
Õ¬‡√◊Ë
Õß«—
𠔧—
˘ ¡‘∂ÿπ“¬π «—πÕ“π—π∑¡À‘¥≈
ÚÒ ¡‘∂ÿπ“¬π «—π¥”√ß√“™“πÿ¿“æ
Úˆ ¡‘∂ÿπ“¬π «—π ÿπ∑√¿Ÿ
à
 ÿ¥¬Õ¥°«’‡Õ°·Ààß°√ÿß ¬“¡
ÒÙ
«—
≤π∏√√¡πÕ°µ”√“
§ÿ≥§à“¢Õ߇æ≈ß√—°™“µ‘
 √â“߇¬“«™π§ÿ≥¿“懬’ˬ¡∑“ߥπµ√’
∑’Ë‚√߇√’¬π«’√–æ—π∏å¥ÿ√‘¬“ߧå
Ù
«—
≤π∏√√¡‰∑¬
°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡°—∫°“√‡ √‘¡ √â“ß
«—≤π∏√√¡ª√–™“∏‘ª‰µ¬
燫∑’ª√–™“§¡é  “¬„¬™ÿ¡™π°—∫
°“√‡√’¬π√Ÿ
ⵓ¡√Õ¬æ√–¬ÿ§≈∫“∑